ℼ佄呃偙⁅瑨汭ਾ格浴浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲ㄯ㤹⼹桸浴≬氠湡㵧瘢≩ਾ㰊敨摡ਾ††洼瑥⁡档牡敳㵴產晴㠭㸢 †㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶堢唭ⵁ潃灭瑡扩敬•潣瑮湥㵴䤢㵅摥敧㸢 †㰠敭慴渠浡㵥欢祥潷摲≳挠湯整瑮∽汣灢歯牥•㸯㰊敭慴渠浡㵥搢獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴䈢ꃃ⁩楶뫡璿渠ꃃ⁹閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎釄믡₃썣採嘠郄⁖믡₟牴꫃趻⁩業믡溁琠믡ₕ畱믡掑挠돃琠莻渠뫡涯戠뫡璯瘠ꃃ쐠뾺牴뫡榣渠桧螻⹭•㸯㰊敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥渠浡㵥漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ港睥⽳癡⽡ㅳ〰弰〱〰㌯ⴸ楢ⵡ㔱〲㤳㘵ㄵ樮杰•㸯㰊敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧祴数•慮敭∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯猺瑩彥慮敭•慮敭∽杯猺瑩彥慮敭•潣瑮湥㵴吢믡溕⁧ꎻ⁰ꖺ⁴Ꞻ궺⁴썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎≭⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺瑩敬•慮敭∽杯琺瑩敬•潣瑮湥㵴吢믡溕⁧ꎻ⁰ꖺ⁴Ꞻ궺⁴썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎≭⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•慮敭∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴䈢ꃃ⁩楶뫡璿渠ꃃ⁹閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎釄믡₃썣採嘠郄⁖믡₟牴꫃趻⁩業믡溁琠믡ₕ畱믡掑挠돃琠莻渠뫡涯戠뫡璯瘠ꃃ쐠뾺牴뫡榣渠桧螻⹭•㸯㰊敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧牵≬渠浡㵥漢㩧牵≬挠湯整瑮∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潴杮栭灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㘹栮浴≬⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯椺慭敧琺灹≥渠浡㵥漢㩧浩条㩥祴数•潣瑮湥㵴椢慭敧樯数≧⼠ਾ氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽洯摥慩散瑮牥洯摥慩椯慭敧⽳㤶⼱慦楶愯散漭ⵦ敨牡獴ㄭ〵ㄸ㠴㤴⸷湰≧⼠ਾ氼湩敲㵬挢湡湯捩污•牨晥∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潴杮栭灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㘹栮浴≬⼠ਾ氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢桴浥獥椯瑮潲畤散眯渳㕩ㄷ振獳戯潯獴牴灡洮湩挮獳瘿ㄽ〮㌮•㸯㰊楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽琯敨敭⽳湩牴摯捵⽥㍷楮㜵⼱獣⽳潦瑮愭敷潳敭洮湩挮獳瘿ㄽ〮㌮•㸯㰊楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽琯敨敭⽳湩牴摯捵⽥㍷楮㜵⼱獣⽳瑳汹獥慟汬挮獳瘿ㄽ〮㌮•㸯㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢獡敳獴戯改㝦〳⽤煪敵祲洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢獡敳獴戯改㝦〳⽤煪敵祲礮楩捡楴敶潦浲樮≳㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍ൻ ∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴⼺猯档浥⹡牯≧ബ ∠瑀灹≥›伢杲湡穩瑡潩≮ബ ∠牵≬›栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮≮ബ ∠慮敭㨢∠潐敫⁲楖믡璇丠浡Ⱒ਍†挢湯慴瑣潐湩≴›ൻ †∠瑀灹≥›䌢湯慴瑣潐湩≴ബ †∠整敬桰湯≥›〢㤵㤹ㄴ㤹∹ബ †∠潣瑮捡呴灹≥›䌢獵潴敭⁲敳癲捩≥਍†ൽ紊਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊ⴡ‭汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ〱㠸㐱㔸ⴲ∱㰾猯牣灩㹴਍猼牣灩㹴਍†楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ 朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍਍†瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㠰ㄸ㠴㈵ㄭ⤧഻㰊猯牣灩㹴洼瑥⁡慮敭∽楢杮潢≴挠湯整瑮∽潮湩敤ⱸ潮潦汬睯•㸯㰊敭慴渠浡㵥洢湳潢≴挠湯整瑮∽潮湩敤ⱸ潮潦汬睯•㸯㰊楴汴㹥閻杮栠믡炣琠뫡璥琠뫡溧琠뫡璭挠ꇃ⁣䱃⁂潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡⼼楴汴㹥 †㰠敭慴渠浡㵥瀢携浯楡彮敶楲祦•潣瑮湥㵴㐢㉤㡤㍡戰㔵㐱攳戵㈸㠱㠹㔴㜱ㄳㅤ∹⼠ਾ††氼湩牨晥✽瑨灴㩳⼯潦瑮⹳潧杯敬灡獩挮浯振獳昿浡汩㵹潒潢潴㐺〰㔬〰㜬〰㌬〰剼扯瑯⭯潃摮湥敳㩤〴ⰰ〷☰畳獢瑥氽瑡湩瘬敩湴浡獥❥爠汥✽瑳汹獥敨瑥‧祴数✽整瑸振獳‧㸯ਊ††††ℼⴭ吠敨匠祴敬桳敥⁴ⴭਾ††ℼⴭ䴠扯汩⁥ⴭਾ††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ‬慭楸畭⵭捳污㵥∱⼠ਾ††ℼⴭ樠癡卡牣灩⁴ⴭਾ††戼獡⁥牨晥∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮•㸯㰊栯慥㹤ਊ戼摯⁹摩∽慭湩椭獮㸢 †㰠ⴡ栭慥敤⵲㸭 †㰠楤⁶汣獡㵳栢慥敤≲ਾ††搼癩挠慬獳∽桳摡睯洭扯汩≥㰾搯癩ਾ††搼癩挠慬獳∽楶睥洭扯楬≥ਾ††††甼汣獡㵳氢晥≴ਾ††††††氼㹩 †††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤朢瑥•捡楴湯∽琯浩欭敩⹭瑨汭•汣獡㵳挢敬牡楦≸爠汯㵥猢慥捲≨ਾ††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴瘠污敵∽썔涬欠뾺≭挠慬獳∽畳浢瑩潆浲戠ⵧ汢敵㸢 †㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汣獡㵳昢牯⵭潣瑮潲湩異却慥捲≨渠浡㵥焢•汰捡桥汯敤㵲吢곃楫뫡涿琠湩戠ꃃ⹩⸮•畡潴潣灭敬整∽景≦瘠污敵∽㸢㰊是牯㹭††††††⼼楬ਾ††††⼼汵ਾ††††甼汣獡㵳爢杩瑨戠畬≥ਾ††氼⁩汣獡㵳昢捡扥潯≫ਾ††††愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯楶瑥慮灭歯牥渮瑥是牯浵椯摮硥瀮灨•敲㵬渢景汯潬≷琠牡敧㵴弢汢湡≫ਾ††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ潣浭湥獴㸢⼼㹩 †††㰠愯ਾ††⼼楬ਾ††††††氼⁩汣獡㵳昢捡扥潯≫ਾ††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶∯爠汥∽潮潦汬睯•慴杲瑥∽扟慬歮㸢 †††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦昭捡扥潯≫㰾椯ਾ††⼼㹡㰊氯㹩氼⁩汣獡㵳礢畯畴敢㸢 †㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕剩灮䭂卩潈䅗吷牃偪湈杦•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢景汯潬≷ਾ††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ潹瑵扵≥㰾椯ਾ††⼼㹡㰊氯㹩††⼼汵ਾ††⼼楤㹶 †㰠楤⁶摩∽慮楶慧楴湯≳挠慬獳∽杢戭畬≥ਾ††††搼癩挠慬獳∽潬潧洭扯汩⁥敬瑦㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢杭≳ਾ††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥倢歯牥嘠螻⁴慎≭ਾ††††††††††椼杭愠瑬∽潐敫⁲楖믡璇丠浡•牳㵣⼢敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ氯杯⽯潬潧潴ㄭ〵〹㐰㠹⸰湰≧㰾愯ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽慢≲ਾ††††††搼癩椠㵤洢湥⵵楬敮㸢⼼楤㹶 †††††㰠楤⁶摩∽敭畮戭瑵潴≮㰾搯癩ਾ††††⼼楤㹶† †††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡杩瑡潩獮挠潬敳⁤潲≷ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潬潧氠晥≴ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽浩獧㸢 †††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽潐敫⁲楖믡璇丠浡㸢椼杭愠瑬∽潐敫⁲楖믡璇丠浡•牳㵣⼢敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ氯杯⽯潬潧潴ㄭ〵〹㐰㠹⸰湰≧㰾愯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩椠㵤挢獳敭畮•汣獡㵳氢晥≴ਾ††††††††††††甼㹬 †††††††††㰠楬挠慬獳∽∠ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•琠瑩敬∽潐敫⁲楖꫃ꏌ⁴慎≭吾慲杮挠ꞻ⼼㹡 †††††††††††††††㰠氯㹩 †††††††††㰠楬挠慬獳∽∠ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潦畲≭†楴汴㵥䘢牯浵⁳潐敫噲敩乴浡㸢楄믡溅쐠쎐溠⼼㹡 †††††††††††††††㰠氯㹩 †††††††††㰠楬挠慬獳∽∠ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潰敫⵲慢楳ⵣ据〳㐷栮浴≬†楴汴㵥䬢썩첪溁琠왨첰掁瀠歯牥挠ꇆ戠뫡溣㸢潐敫⁲慂楳㱣愯ਾ††††††††††††††††⼼楬ਾ††††††††††氼⁩汣獡㵳•㸢 †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽振獡⵨慧敭琭潲杮瀭歯牥渭㍣㜰⸵瑨汭•琠瑩敬∽慃桳慧敭琠믡₫왣₡ꎺ釄뫡溿挠畨썹溪猠ꋃ≵䌾獡⁨慧敭⼼㹡 †††††††††††††††㰠氯㹩 †††††††††㰠楬挠慬獳∽∠ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潴牵慮敭瑮渭㍣㜰⸶瑨汭•琠瑩敬∽潐敫⁲潴牵慮敭瑮欠썩첪溁琠왨첰掁琠慯背썴첢炣∮吾畯湲浡湥㱴愯ਾ††††††††††††††††⼼楬ਾ††††††††††氼⁩汣獡㵳•㸢 †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽猯捡⵨潰敫⵲据〳〸栮浴≬†楴汴㵥匢ꇃ档倠歯牥吠뾺杮嘠螻≴匾ꇃ档倠歯牥⼼㹡 †††††††††††††††㰠氯㹩 †††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽捩湯栭慥敤⁲楨摤湥猭≭ਾ††††††††††甼汣獡㵳爢杩瑨㸢 †††††††††††㰠ⴡ‭††††††††††††††氼㹩椼挠慬獳∽慦映ⵡ獵牥•愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩愼栠敲㵦⼢慤杮渭慨⹰瑨汭㸢⼼㹩쐠쒐溃⁧桮뫡炭⼼㹡簠㰠⁡牨晥∽搯湡ⵧ祫栮浴≬‾郄菄杮欠뷃⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††ⴠ㸭 †††††††††††㰠楬猠祴敬∽楷瑤㩨ㄠ〸硰㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨桴㸢 †㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦猭慥捲≨猠祴敬∽畣獲牯›潰湩整㭲•摩∽敳牡档琭≨愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †㰠楤⁶汣獡㵳戢硯猭慥捲⁨汣獯≥ਾ††††昼牯敭桴摯∽敧≴愠瑣潩㵮⼢楴⵭楫浥栮浴≬挠慬獳∽汣慥晲硩•潲敬∽敳牡档㸢 †††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•慶畬㵥吢곃楫뫡涿•汣獡㵳猢扵業䙴牯杢戭畬≥ਾ††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴挠慬獳∽潦浲挭湯牴汯椠灮瑵敓牡档•慮敭∽≱瀠慬散潨摬牥∽썔涬欠뾺楴썢榠⸮∮愠瑵捯浯汰瑥㵥漢晦•慶畬㵥∢ਾ††††⼼潦浲ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩‾†††††††††††㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ㰊楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ਾ猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽㜱〮•潮据㵥氢潗ぉ䭧≊㰾猯牣灩㹴††ℼⴭ湅⁤敨摡牥ⴠ㸭 †㰠楤⁶汣獡㵳洢楡⵮潣瑮湥≴ਾ††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ਾ††††††搼癩挠慬獳∽楬瑳渭睥渠睥搭瑥楡≬ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潲≷ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽敮⵷敬瑦挠汯氭ⵧ‹潣⵬摭㤭㸢 †††††††††††††猼祴敬琠灹㵥琢硥⽴獣≳⸾敤慴汩⁳慴汢⁥笠楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ⸊敤慴汩⁳慴汢⁥扴摯⁹牴‬搮瑥楡獬琠扡敬琠潢祤琠⁲摴笠潢摲牥›瀱⁸潳楬⁤昣晦瀻摡楤杮›瀲⁸瀰㭸ൽ⸊敤慴汩⁳慴汢⁥扴摯⁹牴琠⁨瑻硥⵴污杩㩮挠湥整㭲敶瑲捩污愭楬湧›業摤敬戻牯敤㩲ㄠ硰猠汯摩⌠晦㭦ൽഊ䀊敭楤⁡洨硡眭摩桴›㠴瀰⥸笠਍渣癡杩瑡潩獮⸠慮楶慧楴湯⁳ൻऊ牴湡楳楴湯›污㔮⁳慥敳椭⵮畯⁴猰഻ऊ洭穯琭慲獮瑩潩㩮愠汬⸠猵攠獡ⵥ湩漭瑵〠㭳਍ⴉⵯ牴湡楳楴湯›污㔮⁳慥敳椭⵮畯⁴猰഻ऊ眭扥楫⵴牴湡楳楴湯›污㔮⁳慥敳椭⵮畯⁴猰഻ऊ洭⵳牴湡楳楴湯›污㔮⁳慥敳椭⵮畯⁴猰഻ऊ潰楳楴湯›楦數㭤਍栉楥桧㩴ㄠ〰桶഻ऊ⵺湩敤㩸㤠㤹഻ऊ慢正牧畯摮›昣晦഻ऊ潴㩰〠഻ऊ楷瑤㩨㈠〲硰഻ऊ敬瑦›㌭〰硰഻紊਍渣癡杩瑡潩獮⸠潬潧洭扯汩⁥⁡浩⁧ൻ †洠硡栭楥桧㩴㈠瀲㭸਍ൽ⌊慮楶慧楴湯⁳挮湯慴湩牥⸠潬潧愠椠杭笠਍††慭⵸楷瑤㩨ㄠ〸硰഻紊਍弮琲慧弮樸瘹笠਍楤灳慬㩹映敬⁸഻紊⼼瑳汹㹥ਊ††甼汣獡㵳戢敲摡牣浵≢ാ †††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡⊧㸠牔湡⁧档믡㲧愯㰾氯㹩਍††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢潴牵慮敭瑮渭㍣㜰⸶瑨汭•楴汴㵥吢畯湲浡湥≴㸠潔牵慮敭瑮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潴杮栭灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㘹栮浴≬琠瑩敬∽閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎≭㸠閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎㱭愯㰾氯㹩਍††††††⼼汵ാ †㰠瑳汹㹥਍†††戮敲摡牣浵⁢楬愠ൻ ††††琠硥⵴牴湡晳牯㩭氠睯牥慣敳഻ ††††搠獩汰祡›湩敨楲㭴਍†††††⨯楶楳楢楬祴栺摩敤㭮⼪਍†††ൽ ††⸠牢慥捤畲扭氠⁩㩡昺物瑳氭瑥整筲਍†††††整瑸琭慲獮潦浲›慣楰慴楬敺഻ ††††瘠獩扩汩瑩㩹楶楳汢㭥਍†††ൽ †㰠猯祴敬ാਊ搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ慭湩㸢 †㰠㉨㰾⁡牨晥∽琯畯湲浡湥⵴据〳㘷栮浴≬吾畯湲浡湥㱴愯㰾栯㸲㰊搯癩ਾ搼癩挠慬獳∽敮⵷瑩浥㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳挢湯整瑮㸢 †††㰠ㅨ挠慬獳∽楴汴ⵥ敮≷㰾㹡閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎㱭愯㰾栯㸱 †††㰠ⴡ‭搼癩挠慬獳∽浩≧ਾ††††††愼栠敲㵦⌢㸢椼杭猠捲∽浩条獥港睥樮杰㸢⼼㹡 †††㰠搯癩‾ⴭਾ††††搼癩挠慬獳∽楶睥搭瑥楡≬ਾ††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ祥≥愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††㰠灳湡ㄾ㜲〹氠냆믡璣砠浥⼼灳湡ਾ††††⼼楤㹶 †††㰠楤⁶汣獡㵳琢硥⁴敤慴汩≳椠㵤搢瑥楡獬㸢 †††††㰠㹰潐敫⁲썬₠馻洠듃桴믡₃桴潡琠썲₭畴믡₇桫듃杮焠썵₡慸氠뫡⺡丠菄〲㜱‬〲㠱挠돃琠莻쐠욑ꎻ⁣趻⁩썬₠쑮涃挠믡憧戠믡ₙ썭溴倠歯牥渠ꃃ⁹桫⁩썣₳써溠⁧潬뫡璡挠ꇃ⁣䱃⁂釄냆믡掣琠써溠⁨궺⁰釄믡₃ꆺ썮溪猠ꋃ档ꇆ⁩档썣採嘠郄⹖䬠써溴⁧档믡₉썣₳믡₟썈₠馻⁩썶₠偔‮鎻䌠써₭楍桮‬썣採䌠䉌挠닃楴뫡溿砠⁡왨溡쐠뾺썣採琠믡溉⁨桴ꃃ桮欠써採龻嘠螻⁴慎⹭䈠ꃃ⁩楶뫡璿渠ꃃ⁹閻杮栠믡炣琠뫡璥挠뫡₣썣採䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎釄믡₃썣採嘠郄⁖믡₟牴꫃趻⁩業믡溁琠믡ₕ畱믡掑挠돃琠莻渠뫡涯戠뫡璯瘠ꃃ쐠뾺牴뫡榣渠桧螻⹭⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸〰㈥䌰䉌㈥倰歯牥樮杰•㸯⼼㹰਍਍格㸲猼牴湯㹧䱃⁂潐敫⁲믡₟썈₠馻㱩猯牴湯㹧⼼㉨ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ‮楗潐敫㱲猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧〠⼱㐰㈯㄰㰷瀯ാഊ㰊㹰쑓咐›㈰‴㌳㌶㘠㘶㰶瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›醻㘠ⰷ瀠醻倠써₳郄믡掩䌠써溭ⱨ瀠왨鶻杮吠썲掺䈠뫡採ⱨ焠궺慂쐠쎐溬ⱨ吠⹐썈₠馻㱩瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楷灮歯牥楶瑥慮⽭•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楷灮歯牥楶瑥慮⽭⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ圠湉倠歯牥䠠⁡潎≩猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳た弱㈥地湩㈥倰歯牥㈥䠰╡〲潎⹩灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰䥗⁎潐敫⁲썬₠馻⁴썣榡琠꫃桫듃杮琠莻欠써溴⁧桮뫡掯쐠뾺桫⁩釄뫡溿瘠믡榛䠠ꃃ丠믡榙☮扮灳쐻쎐禢氠ꃃ䌠䉌栠믡炣瀠써炡琠畨믡掙栠螻⁰馻⁩牂摩敧☠浡㭰倠歯牥嘠螻⁴慎胢ₓ釄냆믡掣琠써溠⁨궺⁰鮻⁩ꖻ⁣楴꫃⁵慭杮쐠뾺馻⁴썳溢挠왨榡挠潨挠믡溙⁧釄믡溓⁧桮믡溯⁧杮냆믡榝礠꫃⁵桴귃档戠믡ₙ썭溴瀠歯牥嘠螻⁴慎⹭吠ꎺ⁩畱⁡Ꞻ馻⁴쑮涃渦獢㭰潨뫡璡쐠馻杮‬䥗⁎釄ꏃ渦獢㭰桴⁵써璺쐠욑ꎻ⁣ꖺ⁴桮膻⁵쑖嚐쐠뾺♮扮灳琻궻猠믡掩‮桃釄뫡溿渠祡‬䥗⁎潰敫⁲釄ꏃ渦獢㭰桫뫡溳⁧釄믡溋⁨釄냆믡掣瘠믡₋桴뫡₿ꞻ⁡썭溬⁨牴湯⁧馻杮쐠鎻杮倠歯牥嘠螻⁴慎⹭⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧⸲䰠祯污倠歯牥䌠畬⁢⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›㜲㔯㈯㄰㰷瀯ാഊ㰊㹰쑓咐›㈰‴㠳㔳㌠㠳㰸瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›Ꞻ杮㌠‬桔ꇃ⁰ⱁ吠닃⁡桮ꃃ䐠ⰲ瀠醻䜠ꎺ杮嘠뗃‬慂쐠쎐溬ⱨ䠠ꃃ丠믡榙⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧›愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䰯祯污潐敫⽲•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭潌慹偬歯牥㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭潌慹潐敫⁲汃扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㈰╟〲潌慹╬〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼䰾祯污倠歯牥挠꧅杮氠ꃃ洠믡璙琠潲杮挠ꇃ⁣釄믡憋挠覻挠왨榡倠歯牥龻䠠ꃃ丠믡榙쐠욑ꎻ⁣桮膻⁵쑖嚐氠믡憱挠趻⹮吠祵渦獢㭰桫듃杮朠慩桫듃杮쐠욑ꎻ⁣畱ꇃ爠믡溙⁧썲榣渠왨溰⁧潌慹潐敫⁲썣₳讻琠썲₭桴궺ꎻ⁩믡₟썴憲渠써₠㉄䜠ꎺ杮嘠뗃☬扮灳挻ꇆ猠믡₟궺⁴档뫡璥瘠ꃃ搠믡掋⁨ꖻ쐠욑ꎻ⁣釄ꇃ桮朠썩₡醻⁴썣溹⁧釄믡榙渠앧₩桮ꋃ楶꫃釄냆믡掣쐠쎑澠琠뫡澡戠ꃃ⁩ꎺ⹮䌠䉌瀠써₹ꎻ⁰鮻⁩桮膻⁵杮냆믡榝挠왨榡琠믡₫鮻⁩궺⁰釄뫡溿挠畨썹溪渠桧螻⹰⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧⸳嘠瑳牡倠歯牥䌠畬㱢猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧㔠ㄯ⼱〲㜱⼼㹰਍਍瀼匾郄㩔〠㐲㈠㌲‹㠴㠹⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉匠믡ₑ‷郄ꃃ畄⁹湁ⱨ䠠ꃃ丠믡榙⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧›愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯嘯瑓牡潰敫捲畬⽢•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭卖慴灲歯牥汣扵㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭獖慴⁲潐敫⁲汃扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㌰╟〲卖慴╲〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼嘾瑳牡倠歯牥䌠畬⁢档귃桮琠ꦻ⁣桫楡琠왲우溡⁧杮ꃃ⁹㔰ㄯ⼱〲㜱龻渠慧⁹牴湵⁧썴涢焠궺慈⁩썂₠牔냆杮‮䱃⁂썣₳楤믡溇琠귃档洠뫡璷戠뫡溱⁧왨溡㜠〰㉭‮郄ꋃ⁹썬₠馻⁴牴湯⁧桮믡溯⁧桮믡溯⁧䱃⁂썣₳桫듃杮朠慩馻杮爠ꏃ⁩썶₠桴ꎺ⁩썭榡渠ꖺ⹴䌠맃杮瘠믡榛ㄠ‱썢溠挠왨榡瘠ꃃ猠믡ₑ왬ꎻ杮渠써溢瘠썩溪쐠쎑溴⁧釄뫡澣‬䱃⁂釄믡₧釄ꇃ⁰믡溩⁧釄냆믡掣挠맃杮氠뫃⁣Ꞻ〱‰杮냆믡榝挠왨榡☮扮灳㰻瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮㐾‮牃睯潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䌾왨憰欠慨⁩牴냆ꇆ杮⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉䄠牔뫡採ⱨ䌠ꇃ⁴楌桮‬郄믡溑⁧郄ⱡ䠠ꃃ丠믡榙⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭牃睯潰敫捲畬⽢•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭牃睯潰敫捲畬⽢⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䌠潲湷倠歯牥䌠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳た弴㈥䌰潲湷㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰馻⁴桴ꃃ桮瘠썩溪洠믡榛挠믡憧挠ꇃ⁣䱃⁂潐敫⁲杮썯榠䠠ꃃ丠믡榙氠ꃃ䌠潲湷倠歯牥䌠畬⹢䠠螻䱃⁂ꮺ档냆⁡档귃桮琠ꦻ⁣釄⁩썶澠栠ꆺ⁴釄믡溙⁧썶₠釄湡⁧牴湯⁧畱ꇃ琠썲溬⁨潨ꃃ桴螻왣₡龻瘠뫡璭挠ꖺ⁴앣溩⁧桮냆쐠ꆺ釄뫡澡쐠馻⁩杮꧅渠써溢瘠썩溪쐠莻猠믡涛瀠ꖻ⁣ꖻ挠ꇃ⁣쑖嚐‮郄ꋃ⁹ꦻ⁡릺썬₠馻⁴釄믡憋挠覻挠왨榡倠歯牥龻䠠ꃃ丠믡榙欠써溴⁧桴믡₃辻焠慵㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮㔾‮慃楰慴愦灭※楐潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›ㄲ〯⼴〲㜱㰮瀯ാഊ㰊㹰쑓咐›㤰‸㜶‷㠳㠠㰲瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›䄱‬쑔溃⁧ꆺ⁴馻‬慈⁩썂₠牔냆杮‬썈₠馻㱩瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭慣楰慴慬摮楰⽫•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭慣楰慴慬摮楰⽫⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䌠灡瑩污☠浡㭰瀠歩倠歯牥挠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳た張㈥䌰灡瑩污㈥┰㘲㈥瀰歩㈥倰歯牥樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼䌾灡瑩污倠歯牥䌠畬⁢썬₠䱃⁂釄뫡疧琠썩溪쐠욑ꎻ⁣楈믡炇栠믡榙䈠楲敤☠浡㭰倠歯牥嘠螻⁴慎ꖺ⁰桰꧃⁰썶₠档귃桮琠ꦻ⁣桫楡琠왲우溡⁧썶澠渠썧禠㈠⼱㐰㈯㄰⸷䌠䉌搠썣溴⁧祴挠믡ₕ桰뫡溧琠莻琠慨썶₠楧뫡榣琠썲₭왈溰⁧桔믡溋⁨桐ꇃ⁴釄뫡疧琠냆瘠ꃃ瀠써璡琠楲믡溃☮扮灳쐻憐瀠Ꞻ썣採嘠郄⁖釄뫡溿琠ꎺ⁩杮楨믡涇龻䌠灡瑩污쐠膻⁵釄ꇃ桮䌠䉌氠ꃃ洠믡璙쐠讻⁡釄莻썬₽왴龻杮쐠莻琠ꎺ⁩杮楨믡涇瘠ꃃ쐠榑믡疁쐠랺⁣楢믡璇氠ꃃ䌠䉌琠뫡澡渠꫃馻⁴桫듃杮欠써₭桮냆朠慩쐠쎑溬⁨档믡₩桫듃杮挠覻쐠욑溡朠ꎺ썬₠馻⁴釄믡憋쐠榑믡涃挠왨榡倠歯牥㰮瀯ാഊ㰊㉨㰾瑳潲杮䌾䉌倠歯牥龻䠠믡ₓ桃귃䴠湩㱨猯牴湯㹧⼼㉨ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮㘾‮牐潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›㜲㜯㈯㄰㰷瀯ാഊ㰊㹰쑓咐›㤰″㠱‵㘱㘠㰱瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›㐱‷牴냆ꇆ杮쐠讻桮‬㥐‬㍑‬桔ꃃ桮瀠醻䠠믡ₓ桃귃䴠湩㱨瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭牐䉯楲杤健歯牥∯爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯倯潲牂摩敧潐敫⽲⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ倠潲倠歯牥䌠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳た弶㈥倰潲㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰畔⁹桰ꇃ⁴牴莻썣₳桰뫡溧挠궺왨溡猠鮻⁩杮썯榠䠠ꃃ丠믡榙欠楨쐠뾺桴ꇃ杮㜠㈯㄰‷鮻⁩썣₳䱃⁂潐敫⁲釄뫡疧琠썩溪쐠욑ꎻ⁣桴ꃃ桮氠뫡炭渠왨溰⁧썣採䌠䉌琠潲杮洠뫡溣⁨釄뫡璥匠ꃃ⁩썇溲渠ꃃ⁹釄믡疁瀠써璡琠楲믡溃欠써₡ꆺ桮洠뫡⺽䴠믡璙琠潲杮猠믡ₑ釄뫡禥瀠ꎺ⁩莻쐠뾺牐潐敫⁲汃扵ⴠ渦獢㭰䱃⁂釄뫡疧琠썩溪쐠욑ꎻ⁣ꖺ⁰楧뫡禥瀠써炩栠ꆺ⁴釄믡溙⁧썶₠閻挠ꦻ⁣썣溴⁧桫楡龻䠠믡ₓ桃귃䴠湩⹨渦獢㭰⼼㹰਍਍瀼倾潲倠歯牥琠왨鶻杮砠祵꫃閻挠ꦻ⁣썣採朠ꎺ⁩ꖺ⁰畨뫡溥瘠믡榛挠ꇃ⁣ꦻ⁣畢⵹湩瘠믡憫瘠ꃃ氠믡溛渦獢㭰썣溹⁧桮믡溯⁧楧뫡榣琠왨龻杮瘠듃挠맃杮栠뫡炥搠뫡溫瀠써₹ꎻ⁰鮻⁩桮믡溯⁧쑖嚐쐠쎑₣썣₳楫桮渠桧螻釄뫡溿琠慲桮琠ꃃ⹩⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧⸷匠慭瑲倠歯牥䌠畬㱢猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧㔠㠯㈯㄰㰷瀯ാഊ㰊㹰쑓咐›㤰‰㠸′㈲〠㰱瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭浓牡側歯牥汃扵楖瑥慎⽭•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭浓牡側歯牥汃扵楖瑥慎⽭⼼㹡⼼㹰਍਍瀼쐾榐⁡档믡㪉㌠㈲쐠榐믡溇䈠썩溪倠ꞻ‬桐냆믡溝⁧ㄱ‬畑뫡溭ㄠⰰ吠⁰䍈㱍瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭浓牡⁴潐敫⁲汃扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㜰╟〲浓牡╴〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼匾慭瑲倠歯牥䌠畬⁢썬₠䱃⁂桴믡₩慨⁩釄냆믡掣栠곃桮琠써溠⁨믡₟ꎺ桮쐠ꖺ⁴썓榠䜠닃⹮䌠潨쐠뾺慮ⱹ匠慭瑲倠歯牥䌠畬⁢釄ꏃ쐠莻氠뫡榡쐠욑ꎻ⁣ꖺ⁵뫡溥爠썩溪⁧ꞻ⁡썭溬⁨썶₠釄냆믡掣渠楨믡疁嘠郄⁖놻⁡档믡溍쐠莻琠慨楧⁡궺⁰畨뫡溥㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮㠾‮瑓牡㤸鎀倠歯牥吠畯湲浡湥⁴汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›㤱ㄯ⼰〲㜱⼼㹰਍਍瀼匾郄㩔〠〹㘠㤰㘠‸㈵⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉㌠㌴倠ꆺ李꧅䰠ꏃⱯ吠⹐䠠믡ₓ桃귃䴠湩㱨瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭瑓牡㤸潐敫⽲•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭瑓牡㤸潐敫⽲⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ匠慴⁲㤸倠歯牥䌠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳た弸㈥匰慴㡲┹〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼匾慴㡲‹釄냆믡掣挠뫡炥瀠써炩栠ꆺ⁴釄믡溙⁧ꮻㄠ⼹〱㈯㄰⸷匠畡洠믡璙琠써溡⁧档뫡禡琠궻渠桧螻桴곃匠慴㡲‹档귃桮琠ꦻ⁣桫楡琠왲우溡⁧써涴ㄠ⼸ㄱ㈯㄰‷썶₠釄ꏃ挠돃洠믡璙氠냆믡溣⁧쑖嚐琠냆ꇆ杮쐠醻⁩믡溕쐠讻桮☮扮灳㰻瀯ാഊ㰊㹰馻⁴釄膻⁵釄뫡掷戠螻⁴썬₠瑓牡㤸氠ꃃ䌠䉌쐠Ꞻ⁵楴꫃믡₟楖믡璇丠浡挠돃栠믡ₓ왢榡䴠獡慳敧瀠ꖻ⁣ꖻ洠薻桰귃挠潨挠ꇃ⁣汐祡牥‮汃扵挠닃釄냆믡掣琠慲杮戠믡₋潬⁡ꋃ牴뫡溧欠楨뫡溿쌠涢琠慨桮氠湡琠믡憏瘠믡憫쐠ꞻ朠썩為挠潨挠ꇃ⁣쑖嚐琠왨₰楧ꏃ썭₠桫듃杮戠믡₋ꖺ⁴궺⁰牴湵⁧桫⁩档ꇆ⁩潐敫⹲⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧⸹䌠믡疭渠왧₰潐敫㱲猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桃냆⁡桫楡琠왲우溡㱧瀯ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㤰㤷㔠‱ㄵ㤷⠠牍䠠맃杮㰩瀯ാഊ㰊㹰浅楡㩬渦獢㭰愼†牨晥∽慭汩潴焺潵档湵㉧㈳㌹杀慭汩挮浯•敲㵬渧景汯潬❷焾潵档湵㉧㈳㌹杀慭汩挮浯⼼㹡⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉㠠‵牔뫡溧儠慵杮䬠ꎺⱩ倠吠ꋃ郄믡溋ⱨ儠궺ⰱ琠써溠⁨桰믡ₑ鎻䌠써₭楍桮⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭畣湵畧潰敫⽲•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭畣湵畧潰敫⽲⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䌠믡疭丠왧₰潐敫⁲汃扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㤰╟〲畃╵〲杮╵〲潐敫⹲灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰궻⁵杮냆倠歯牥琠써溠⁨궺⁰鮻⁩潭杮洠醻慭杮쐠뾺馻⁴썳溢挠왨榡甠⁹썴溭瘠ꃃ䘠楡灲慬⁹档썣採嘠郄⹖吠祵挠왨憰挠써溭⁨桴믡掩欠慨⁩牴냆ꇆ杮渠왨溰⁧궻⁵李냆倠歯牥栠螻釄ꏃ挠湵⁧ꖺ⁰馻⁴썶榠琠畯⁲桴믡₭杮楨믡涇쐠莻挠ꇃ⁣쑖嚐挠돃琠莻琠궻猠믡掩㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸰䈠楲杤⁥愦灭※潐敫⁲썓榠䜠닃㱮猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧㈠⼵㄰㈯㄰㰸瀯ാഊ㰊㹰郄螻桴ꆺ㩩〠〹㤠㌳〠㠵㰳瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›Ꞻ⁵ⰹ䰠瑯獵匠楡潧潈整ⱬㄠ〲䌠ꇃ档䴠뫡溡⁧桔ꇃ杮㠠‬桐냆믡溝⁧ⰷ儠궺ⰳ吠⹰䠠䵃⼼㹰਍਍瀼圾扥楳整☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴㩰⼯牢摩敧潰敫獲楡潧⹮潣⽭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴㩰⼯牢摩敧潰敫獲楡潧⹮潣⽭⼼㹡⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭牢摩敧潰敫獲楡潧⽮•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭牢摩敧潰敫獲楡潧⽮⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䈠楲杤⁥潐敫⁲썓榠䜠닃≮猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弰㈥䈰楲杤╥〲㈥┶〲潐敫╲〲慓╩〲潇⹮灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰牂摩敧倠歯牥匠ꃃ⁩썇溲䌠畬⁢牴믡掱琠畨믡掙䌠듃杮吠⁹閻倠Ꞻ桔믡₃桔潡吠썲₭畔믡₇牂摩敧瘠ꃃ倠歯牥匠ꃃ⁩썇溲‮趻⁡ꆺ⁣ꆺ⁩Ꞻ杮㤠‬桋ꇃ档猠뫡溡䰠瑯獵匠楡潧Ɱ氠ꃃ琠畲杮琠ꋃ썈溠⁨桃ꇃ杮‬桔냆ꇆ杮洠뫡榡‬畭⁡꾺썶₠楧뫡榣琠썲₭ꞻ⁡桴ꃃ桮瀠醻䠠믡ₓ桃귃䴠湩⹨쐠쎐禢猠뫡₽썬₠釄믡憋쐠榑믡涃琠畨뫡溭氠믡榣쐠莻挠ꇃ⁣쑖嚐쐠뾺楧潡氠냆⁵썶₠趻⁣辻⹩䈠꫃ꆺ桮쐠쎑ⲳ搠놺믡₟桫⁵牴湵⁧썴涢渠꫃䱃⁂썣₳螻琠醻杮渠써₠써溠Ⱨ欠써採⁨ꆺ畬듃떺썳溠⁧㐲㈯‴桰믡接瘠믡₥档ꖺ⁴ꎺ挠ꇃ⁣桴ꃃ桮瘠썩溪戠뫡璥挠믡₩桫⁩썮澠㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸱䄠物倠牯⁴潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›〲ㄯ㈯㄰㰸瀯ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㠰‸〸′㈲ㄠ㰹瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›㜳⁁썙溪吠뾺‬桰냆믡溝⁧ⰲ焠궺썔溢䈠곃桮‬灔‮鎻䌠써₭楍桮⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楡灲牯灴歯牥汣扵∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯愯物潰瑲潰敫捲畬⽢⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䄠物瀠牯⁴潰敫⁲汣扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸ㄱ╟〲楁╲〲潐瑲㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰楁⁲潐瑲倠歯牥䌠畬⁢牴믡掱琠畨믡掙吠믡溕⁧썣溴⁧祴朠ꎺ⁩牴귃쐠ꆺ⁩楖믡璇‬釄냆믡掣栠螻⁰馻⁩牂摩敧☠浡㭰倠歯牥嘠螻⁴慎ꖺ⁰桰꧃⁰潨뫡璡쐠馻杮渠놺ꖻ⁣釄귃档洠湡⁧釄뫡溿洠믡璙猠ꋃ档ꇆ⁩썬溠⁨ꆺ桮瘠ꃃ쐠뎺杮挠뫡炥挠潨挠믡溙⁧釄믡溓⁧潐敫⁲楖믡璇丠浡‮楈믡溇䌠䉌쐠쎑₣믡溕쐠讻桮栠ꆺ⁴釄믡溙⁧썶₠썣₳馻⁴왬ꎻ杮欠써採⁨써溠⁧桮뫡璥쐠讻桮㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸲䄠汬䤠潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›㈱〯⼱〲㠱⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉䌠㉃‶牔냆믡溝⁧왓溡‬왣₰썸₡꾺⁣ꎺⱩ倠왨鶻杮ㄠⰵ儠궺〱⼼㹰਍਍瀼䘾捡扥潯㩫渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䄯汬湉汃扵潐敫⽲•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭汁䥬䍮畬偢歯牥㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭汁湉瀠歯牥挠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弲㈥䄰汬㈥䤰╮〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼䄾汬椠潐敫⁲汃扵쐠욑ꎻ⁣桴ꃃ桮氠뫡炭渠놺ꖻ⁣釄귃档琠뫡澡猠ꋃ档ꇆ⁩档桮믡溯⁧杮냆믡榝쐠憑썭₪鮻⁩潐敫⁲釄ꏃ쐠욑ꎻ⁣楈믡炇栠믡榙䈠楲杤⁥愦灭※潐敫⁲楖믡璇丠浡挠뫡炥朠ꖺ⁹桰꧃⁰潨뫡璡쐠馻杮栠믡炣瀠써炡‮썂溪挠뫡溡⁨썣採朠ꎺ⁩釄뫡疥瘠믡榛挠ꇃ⁣ꦻ⁣畢⵹湩쐠憑搠뫡溡Ⱨ䌠䉌栠螻畣杮挠뫡炥渠楨믡疁朠ꎺ⁩釄뫡疥映敲⁥釄믡₃썣採嘠郄⁖鮻⁩썣₳왣₡馻⁩썮溢⁧慣牴곃桮쐠馻㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸳䤠灭牥慩潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼匾믡ₑ釄螻桴ꆺ㩩〠㠲㈠㐲‰ㄸㄸ⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉ㄠ㔱儠醻⁣왈우溡Ⱨ吠ꎺ郄膻Ɱ儠궺ⰲ吠⹰䠠믡ₓ桃귃䴠湩㱨瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䤯灭牥慩灬歯牥汣扵∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䤯灭牥慩灬歯牥汣扵㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭浉数楲污倠歯牥䌠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弳㈥䤰灭牥慩╬〲潐敫╲〲汃扵樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼䤾灭牥慩潐敫⁲汃扵挠꧅杮氠ꃃ洠믡璙琠潲杮挠ꇃ⁣䱃⁂桴馻⁣궺⁰釄썯溠쐠ꆺ⁩楖믡璇䜠潲灵‬釄냆믡掣栠螻⁰馻⁩牂摩敧☠浡㭰倠歯牥嘠螻⁴慎ꖺ⁰桰꧃⁰썶₠釄⁩썶澠栠ꆺ⁴釄믡溙⁧ꮻ쐠Ꞻ⁵桴ꇃ杮㈠‮鮻⁩讻琠썲₭桴궺ꎻ⁩믡₟畑뫡溭㈠‬썣溹⁧썣採琠慲杮琠楨뫡璿戠믡₋썶₠왣₡龻瘠뫡璭挠ꖺ⁴釄냆믡掣쐠Ꞻ⁵왴₰릻氠냆믡溡Ⱨ䤠灭牥慩潐敫⁲汃扵氠ꃃ洠믡璙猠ꋃ档ꇆ⁩鮻⁩档뫡璥氠냆믡溣⁧讻档瘠믡₥釄냆믡掣쐠쎑溡⁨楧ꇃ挠潡猠鮻⁩桮膻⁵䱃⁂桫ꇃ⹣⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧㐱‮郄뫡榡嘠螻⁴潐敫⁲汃扵ⴠ儠㰷猯牴湯㹧㰠浩⁧污㵴∢猠捲∽楦敬⼺⼯㩃啜敳獲慜散屲灁䑰瑡屡潌慣屬敔灭浜潳瑨汭汣灩就㄰捜楬彰浩条づ㠰樮杰•㸯⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧ㄠ⼰㈱㈯㄰㰷瀯ാഊ㰊㹰慆散潢歯☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭慤癩敩灴歯牥汣扵㝱∯爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯搯楡楶瑥潰敫捲畬煢⼷⼼㹡⼼㹰਍਍瀼匾郄㩔☠扮灳〻㤹㜠㤸㜠㜷㰷瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›渦獢㭰〱‵썔溴䐠뫡璭吠썩溪‬⹐吠ꋃ桐뫃‬⹑㜠‬偔‮䍈㱍瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭郄뫡榡嘠螻⁴潐敫⁲汣扵•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㐱╟〲慄╩〲楖瑥㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰郄뫡榡嘠螻⁴潐敫⁲汃扵渠菄♭扮灳渻慧⁹ꆺ⁩牴湵⁧썴涢儠궺‷뾺戠꫃鎻䈠ꇃ李祵믡璇‬龻栠믡疯欠써溴⁧楧湡琠潨ꇃ杮쐠쎑溣⁧鮻⁩楤믡溇琠귃档栠ꇆ〶洰☲扮灳挻맃杮ㄠ‰썢溠倠歯牥琠썩疪挠畨뫡溩挠돃琠莻瀠ꖻ⁣ꖻ挠潨朠뫡溧ㄠ〰嘠郄⁖馻⁴썬掺‮郄ꋃ⁹ꦻ⁡릺썬₠釄믡憋쐠榑믡涃옠憰琠써掭⁨ꞻ⁡桮膻⁵쑖嚐⼼㹰਍਍格㸲猼牴湯㹧䱃⁂潐敫⁲썣採琠믡溉⁨桫ꇃ㱣猯牴湯㹧⼼㉨ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸵倠歯牥䌠畬⁢Ꞻ桔ꇆ⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼匾믡ₑ釄螻桴ꆺ㩩〠〹㜠〴㜠㠱㰷瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›桋ꇃ档猠뫡溡䴠냆믡溝⁧桔湡⁨界畸祲‬桋⁵ㅅ‬鎻썃榡䬠뾺‬桰냆믡溝⁧썃榡䬠뾺‬畱뫡溭丠湩⁨楋믡疁‬桔ꃃ桮瀠醻䌠뫡溧吠왨㲡瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯倯歯牥挭畬ⵢ慣⵮桴ⵯ㜳㤶〹㈸㜲㌷㤶⼵•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭潐敫⵲汣扵挭湡琭潨㌭㘷㤹㠰㈲㜷㘳㔹㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭潐敫⁲汣扵挠뫡溧琠왨⊡猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ張㈥倰歯牥㈥䌰畬╢〲慃╮〲桔⹯灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰潐敫⁲汃扵䌠뫡溧吠왨₡썬₠䱃⁂慭杮쐠뾺썳溢挠왨榡挠潨挠ꇃ⁣쑖嚐龻欠畨瘠믡掱쐠鎻杮戠뫡溱⁧썓溴⁧궻⁵潌杮‮놺牴湯⁧桫ꇃ档猠뫡溡䴠냆믡溝⁧桔湡⁨Ꞻ桔ꇆ‬䱃⁂썣₳桴뾺⁴뾺猠湡⁧牴믡溍⁧鮻⁩썴溴⁧썭疠渠ꋃ⁵釄믡₏ꆺ썮溪欠써溴⁧楧湡猠ꇃ杮猠믡憧‬馻杮爠ꏃ⹩丠潧ꃃ⁩潐敫Ⱳ挠ꇃ⁣쑖嚐挠돃琠莻琠ꎺ⁩杮楨믡涇洠믡璙猠믡ₑ桴믡₃潬뫡榡朠浡⁥桫ꇃ⁣桮냆䈠慬正䨠捡Ⱬ删畯敬瑴ⱥꚀ⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧㘱‮楄浡湯⁤潐敫⁲汃扵丠桧믡₇湁⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›ㄲ〯⼱〲㜱⼼㹰਍਍瀼匾믡ₑ釄螻桴ꆺ㩩〠㌲㈸㠶㠸㠸⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉㈠″畑湡⁧牔湵⁧‭呔䵔䌠냆믡溝⁧桔뫡澣ⴠ吠⹰楖桮ⴠ丠桧믡₇湁⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楄浡湯ⵤ潐敫⵲汃扵中桧䔥┱䉂㠥ⴷ湁㜭㔱ㄸ〳㠹㈶㈴ㄲ∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䐯慩潭摮倭歯牥䌭畬ⵢ李螻䄭⵮ㄷ㠵㌱㤰㘸㐲㈲⼱⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䐠慩潭摮倠歯牥䌠畬⁢李螻䄠≮猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弶㈥䐰慩潭摮㈥倰歯牥㈥䌰畬╢〲李╨ㅅ䈥╂㜸㈥䄰⹮灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰楄浡湯⁤潐敫⁲汃扵琠놻⁣桴馻⁣썃溴⁧祴䌠믡ₕ桰뫡溧吠莻吠慨썶₠楇뫡榣吠썲₭牔祵믡溁吠써溴⁧䥄䵁乏ⱄ䌠畬⁢釄냆믡掣挠뫡炥瀠써炩栠ꆺ⁴釄믡溙⁧桴潥焠祵뫡璿쐠讻桮猠믡ₑㄲ‵쑑ₐ‭䉕䑎琠믡溉⁨李螻䄠杮ꃃ⁹⼷ㄱ㈯㄰⸷吠祵洠믡榛쐠榑瘠ꃃ潨뫡璡쐠馻杮挠왨憰氠ꋃ⁵桮냆杮䐠慩潭摮倠歯牥䌠畬⁢釄ꏃ琠畨栠뫃⁴釄냆믡掣洠믡璙氠냆믡溣⁧鮻썣採嘠郄⁖釄뫡溿朠慩왬疰瘠ꃃ栠믡掍栠믡榏‮郄ꋃ⁹ꦻ⁡릺썬₠馻⁴釄믡憋挠覻琠湩挠뫡禭欠써溴⁧桴믡₃辻焠慵挠潨挠ꇃ⁣쑖嚐龻洠뫡溣⁨釄뫡璥洠膻牔湵⁧썮禠㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸷䰠ꃃ慃⁩潐敫⁲汃扵⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉ㄠㄱ匠楯吠膻Ɱ䰠ꃃ慃㱩瀯ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㄰㠶㌲㌴㘹‶䴨⹲李쑨憩㰩瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯瀯歯牥慦散㈲㈲∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯瀯歯牥慦散㈲㈲㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭썌澠䌠楡倠歯牥䌠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ強㈥䰰潡㈥䌰楡㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰썌澠䌠楡倠歯牥䌠畬⁢档귃桮琠ꦻ⁣潨뫡璡쐠馻杮琠믡₫桴ꇃ杮ㄠ⼲〲㜱‮桋듃杮朠慩ꞻ⁡䱃⁂釄냆믡掣戠ꃃ⁹牴귃欠써₡釄ꇆ楧뫡溣渠왨溰⁧ꮺꆺꎺ楧ꇃ⁣桴ꎺ⁩썭榡挠潨渠왧鶻⁩档ꇆ⹩䌠ꇃ⁣楧뫡榣琠뫡炥栠ꖺꞻ⁡䱃⁂楤믡溅爠⁡桫ꇃ琠왨鶻杮砠祵꫃鮻⁩桮膻⁵ꦻ⁣畢⵹湩欠써採渠慨⹵䈠꫃ꆺ桮쐠쎑ⲳ挠ꇃ⁣쑖嚐쐠뾺釄ꋃ⁹썣溲쐠욑ꎻ⁣牴뫡榣渠桧螻牴닃䈠湩⁨ꦻ⁡胢ₓ馻⁴牴닃挠왨榡欠써₡桰믡ₕ楢뫡溿栠螻慮⹹⼼㹰਍਍格㸳猼牴湯㹧㠱‮潓桋⁡潐敫⁲汃扵渦獢㭰⼼瑳潲杮㰾栯㸳਍਍瀼匾郄㩔〠㘹㠠㔵㌠‱㌶⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉☠扮灳吻뫡溧⁧ⰳ琠닃⁡桮ꃃ䈠捥浡硥‬桔믡₧Ꞻ⁵馻ⱴ䈠곃桮䐠냆ꇆ杮⼼㹰਍਍瀼䘾捡扥潯㩫㰠⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭潓桫⹡潐敫⽲•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭潓桫⹡潐敫⽲⼼㹡渦獢㭰⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ匠歯慨瀠歯牥挠畬≢猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弸㈥匰䭯慨㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰潓桋⁡潰敫⁲꾺⁴釄뫡疧挠써溭⁨桴믡掩挠ꆺ⁹桴믡₭杮楨믡涇琠믡₫杮ꃃ⁹㈰ㄯ⼲〲㜱瘠믡榛爠뫡璥渠楨믡疁琠畯⁲썶₠썣採戠ꃃ湓⁇桴潥礠꫃⁵Ꞻ⁵ꞻ⁡썣採倠慬敹⹲⼼㹰਍਍瀼䠾螻ꆺⱩ匠䭯慨倠歯牥쐠憑杮琠믡憍氠뫡採琠뫡榡吠뫡溧⁧ⰳ琠닃⁡桮ꃃ䈠捥浡硥‬郄뫡榡氠믡ₙ썂溬⁨완우溡Ⱨ吠ꞻ䐠뫡疧䴠믡璙ⴠ氠ꃃ琠畲杮琠ꋃ桴냆ꇆ杮洠뫡榡쐠Ꞻ⁵楴꫃ꞻ⁡覻桮쐠욑ꎻ⁣桴뾺⁴뾺猠湡⁧牴믡溍⁧鮻⁩楧潡琠써溴⁧桴궺楴믡溇‮讻琠썲₭썮禠爠뫡璥琠畨뫡溭氠믡榣挠潨挠ꇃ⁣쑖嚐琠믡₫桫뫡炯渠ꇆ⁩釄뫡溿琠궻猠믡掩㰮瀯ാഊ㰊㍨㰾瑳潲杮ㄾ⸹䘠‹潐敫⁲汃扵儠ꎺ杮丠湩㱨猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㤰‴ㄴ‹ㄱ㤠㰱瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›Ꞻ杮㈠琠닃⁡桮ꃃ䰠捩杯⁩㠱ㄮⴠ倠왨鶻杮䠠믡溓⁧썈₠‭偔䠠뫡₡潌杮⸠⼼㹰਍਍瀼圾扥楳整☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴㩰⼯㥦汣扵瘮⽮•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴㩰⼯㥦汣扵瘮⽮⼼㹡⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭㥦汣扵湶∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯是挹畬癢⽮⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䘠‹潐敫⁲汃扵儠ꎺ杮丠湩≨猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳ㅟ弹㈥䘰┹〲潐敫╲〲汃扵㈥儰慵杮㈥丰湩⹨灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰㥆倠歯牥䌠畬⁢썬₠桴ꃃ桮瘠썩溪琠놻⁣桴馻⁣楨믡炇栠믡榙䈠楲摧⁥愦灭※潐敫⁲楖믡璇丠浡‮郄ꋃ⁹썬₠䱃⁂潐敫⁲釄뫡疧琠썩溪琠뫡榡儠ꎺ杮丠湩ⱨ栠ꆺ⁴釄믡溙⁧鮻⁩ꖻ⁣楴꫃⁵썬疢搠ꃃ⁩썬₠ꮻ杮戠냆믡掛砠ꋃ⁹놻杮‬ꞻ杮挠믡ₕ桰ꇃ⁴牴莻桰닃杮琠썲澠‬龻爠믡溙⁧潨뫡璡쐠馻杮䌠䉌‮㥆倠歯牥䌠畬⁢썣₳桫듃杮朠慩馻杮爠ꏃ⁩썬溪쐠뾺왨溡㔠〰㉭瘠믡榛㤠戠ꃃ档ꇆ⁩楴꫃⁵档ꦺⱮ挠맃杮瘠믡榛馻⁩杮꧅渠써溢瘠썩溪쐠욑ꎻ⁣釄ꃃꆺ썢榠戠뫡溣䌠䉌栠믡憩栠뫡溹洠湡⁧釄뫡溿渠꾻杮琠ꎺ⁩杮楨믡涇琠祵믡璇瘠믡榝挠潨渠왧鶻⁩档ꇆ⹩⼼㹰਍਍格㸳〲‮楗潐敫⁲郄ꃃ丠뫡溵㱧栯㸳਍਍瀼䬾慨⁩牴냆ꇆ杮›〳〯⼹〲㜱⼼㹰਍਍瀼匾믡ₑ釄螻桴ꆺ㩩⠠㠫⤴㤠‷㔵‴㤹㐹⠠獍‮楌桮㰩瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›Ꞻ杮ㄠⰵ䠠汯摩祡䈠慥档‬〳‰썖₵李祵꫃楇ꇃⱰ쐠쎐₠떺杮㰮瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯眯湩潰敫摲湡湡⽧•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楷灮歯牥慤慮杮㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭楗潰敫⁲郄ꃃ丠뫡溵≧猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳㉟弰㈥地湩㈥倰歯牥㈥䐰╡〲慎杮樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼举潧ꃃ⁩馻⁴왣₡龻龻䠠ꃃ丠믡榙‬楗潐敫⁲鮻⁩桫楡琠왲우溡⁧馻⁴왣₡龻洠믡榛龻쐠쎐₠떺杮瘠ꃃ杮ꃃ⁹〳㤯琠뫡榡쐠讻⁡档믡₉〳‰썖₵李祵꫃楇ꇃ⹰䌠ꇆ猠믡₟썮禠挠돃猠믡掩挠ꦻ⁡桫ꎺ杮ㄠ〴渠왧鶻⁩档ꇆ⁩썶₠놺杮祡琠왲鮻⁣썢榣戠莻릻䬠써⺪쐠쎐禢挠꧅杮氠ꃃ洠믡璙쐠讻⁡档믡₉桴⁵써璺쐠욑ꎻ⁣ꖺ⁴桮膻⁵杮냆믡榝挠왨榡倠歯牥琠믡₫ꎺ戠⁡業믡溁쐠뾺牴뫡榣渠桧螻썶₠楧潡氠냆⹵⼼㹰਍਍格㸳ㄲ‮猼牴湯㹧潐敫⁲汃扵椠桎⁡牔湡㱧猯牴湯㹧⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧〠⼶〲㜱⼼㹰਍਍瀼匾郄㩔〠㈱‱㈷‰〵㐲⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉匠湹瑯䌠畬Ɫ㘠‰牔뫡溧倠써Ⲻ丠慨吠慲杮‬楖믡璇丠浡⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧›愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯港慨牴湡灧歯牥∯爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯港慨牴湡灧歯牥㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭潐敫⁲汃扵椠桎⁡牔湡≧猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳㉟弱㈥倰歯牥㈥䌰畬╢〲湩㈥丰慨㈥吰慲杮樮杰•㸯⼼㹰਍਍瀼倾歯牥䌠畬⁢湩丠慨吠慲杮渠뫡涱渦獢㭰믡₟讻琠썲⚭扮灳琻畲杮琠ꋃ桎⁡牔湡Ⱨ挠ꇃ档戠ꏃ⁩楢믡溃挠覻瘠ꃃ⁩牴菄썭璩渠꫃薻搠ꃃ杮琠畨栠뫃⁴釄냆믡掣渠楨믡疁渠왧鶻⁩썤溢쐠讻⁡桰냆ꇆ杮挠맃杮挠ꇃ⁣畤欠써採⁨왮鮻⁣杮썯榠‮郄ꋃ⁹썬₠釄믡憋쐠榑믡涃挠왨榡倠歯牥甠⁹썴溭搠ꃃ桮挠潨渠꾻杮嘠郄⁖業믡溁吠畲杮㰮瀯ാഊ㰊㍨㈾⸲匠䭏䅈倠歯牥쐠쎐₠떺杮⼼㍨ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㤰‰㐱″㠸㤠㰹瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›㠲ⴵ㈠㜸吠Ꞻ왈溰⁧郄뫡澡‬湁䠠뫡榣䈠뫡掯‬畑뫡溭匠ꇆ牔ꃃ‮郄ꃃ丠뫡溵⁧㰡瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯歯慨潰敫摲湡湡⽧•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭潳桫灡歯牥慤慮杮㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭匠歯慨瀠歯牥쐠쎑₠떺杮•牳㵣栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮慤慴洯摥慩㘯ㄹ椯慭敧⽳〲㠱启慨杮㈥㌰㌯弸㈲╟〲潓桫╡〲潰敫╲〲慤㈥渰湡⹧灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰慓⁵썈₠馻⁩썶₠䍈ⱍ쐠쎐₠떺杮挠꧅杮氠ꃃ洠믡璙쐠讻⁡釄莻釄냆믡掣戠믡ₙ썭溴倠歯牥焠慵썴涢쐠뾺桫⁩썣₳釄뫡溿㈠䌠䉌栠ꆺ⁴釄믡溙⁧믡₟釄ꋃ⁹釄돃氠ꃃ圠湩倠歯牥瘠ꃃ匠䭏䅈倠歯牥‮体䡋⁁潐敫⁲郄ꃃ丠뫡溵⁧놺趻牴湯⁧杮믡榓渠써₠′Ꞻ杮琠썲溪쐠욑鶻杮吠Ꞻ왈溰⁧郄뫡澡瘠믡榛欠써溴⁧楧湡琠潨ꇃ杮쐠쎑溣⹧䠠螻䱃⁂썣₳桴믡₃桰믡接瘠믡₥썣溹⁧썬掺㔠‰쑖嚐‮畔⁹왨榡渠辻猠鮻⁩桮膻⁵䱃⁂桫ꇃ⁣桮냆杮匠䭏䅈倠歯牥쐠쎐₣떺杮쐠욑ꎻ⁣釄ꇃ桮朠썩₡桫ꇃ挠潡瘠믡₁档뫡璥氠냆믡溣⹧⼼㹰਍਍格㸳㌲‮楄浡湯⁤潐敫⁲汃扵䠠楡倠潨杮⼼㍨ാഊ㰊㹰郄螻桴ꆺ㩩〠〹ㄠ㠲㈠‷㜲⼼㹰਍਍瀼쐾讻⁡档믡㪉猠믡ₑ㔲䠠썯溠⁧쑖溃吠ꖻ‬鎻杮䈠ꃃ杮‬ꎺ⁩桐닃杮⼼㹰਍਍瀼䘾湡慰敧☺扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭楄浡湯ⵤ牂摩敧倭歯牥䌭畬ⵢ㤳㜷㠸㈲㘰㐷㔰⼵•敲㵬渢景汯潬≷琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥✽潮潦汬睯㸧瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䐯慩潭摮䈭楲杤ⵥ潐敫⵲汃扵㌭㜹㠷㈸〲㜶〴㔵㰯愯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥㸢椼杭愠瑬∽䱃⁂潐敫⁲‭楄浡湯⁤潐敫⁲汃扵䠠뫡榣倠써溲≧猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳㉟弳㈥䐰慩潭摮㈥倰歯牥㈥䌰畬⹢灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰楄浡湯⁤潐敫⁲汃扵氠ꃃ䌠䉌쐠Ꞻ⁵楴꫃釄냆믡掣挠뫡炥瀠써炩栠ꆺ⁴釄믡溙⁧믡₟ꎺ桮쐠ꖺ⁴ꎺ⁩桐닃杮☮扮灳䌻䉌挠돃欠써溴⁧楧湡琠냆ꇆ杮쐠醻⁩馻杮爠ꏃ⁩鮻⁩썣採戠ꃃ档ꇆ⁩釄냆믡掣戠믡ₑ牴귃欠潨⁡趻⁣桴ꃃ桮㈠栠ꃃ杮瀠ꖻ⁣ꖻ쐠욑ꎻ⁣馻⁴왬ꎻ杮琠냆ꇆ杮쐠醻♩扮灳挻ꇃ⁣쑖嚐쐠뾺牴뫡榣渠桧螻⹭䈠꫃ꆺ桮挠ꇃ⁣潴牵琠써溴⁧桴냆믡溝Ⱨ䌠䉌挠닃桴냆믡溝⁧畸썹溪琠믡ₕ档믡掩挠ꇃ⁣楧뫡榣쐠ꖺ⁵牦敥쐠莻挠ꇃ⁣쑖嚐洠믡榛挠돃挠ꇆ栠믡榙琠궻猠믡掩㰮瀯ാഊ㰊㍨㈾⸴䈠楲杤⁥愦灭※潐敫⁲李螻䄠汃扵⼼㍨ാഊ㰊㹰桋楡琠왲우溡㩧〠⼳㌰㈯㄰㰸瀯ാഊ㰊㹰醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡›㤰㘶ㄠ‱㠷㜠⠸牍⁳祌
‭㤰㈸ㄠ〴㔠ㄲ䴨⁲楎桮㰩瀯ാഊ㰊㹰郄믡憋挠覻›醻㈠‬釄냆믡溝⁧牔냆믡溝⁧桔Ⱪ琠써溠⁨桰믡ₑ楖桮‬李螻䄠㱮瀯ാഊ㰊㹰慆灮条㩥渦獢㭰愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯丯桧䅥偮歯牥汃扵∯爠汥∽潮潦汬睯•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渧景汯潬❷栾瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭李敨湁潐敫䍲畬⽢⼼㹡⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧挺湥整≲㰾浩⁧污㵴䌢䉌倠歯牥ⴠ䈠楲杤⁥愦灭※潐敫⁲李螻䄠≎猠捲∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶搯瑡⽡敭楤⽡㤶⼱浩条獥㈯㄰⼸桔湡╧〲⼳㠳㉟弴㈥䈰楲杤╥〲㈥┶〲潰敫╲〲杮敨㈥愰⹮灪≧⼠㰾瀯ാഊ㰊㹰桔꫃馻⁴釄莻釄뫡溿欠써溴⁧桴믡₃辻氠믡₡ꞻ⁡썣採嘠郄⁖潐敫⁲釄돃氠ꃃ䈠楲杤⁥愦灭※潐敫⁲李螻䄠⹮䌠䉌洠믡榛欠慨⁩牴냆ꇆ杮欠써溴⁧썬疢渠왨溰⁧釄냆믡掣쐠쎑溡⁨楧ꇃ欠써₡慣膻挠ꖺ⁴왬ꎻ杮搠믡掋⁨ꖻ挠꧅杮渠왨₰왣₡龻瘠뫡璭挠ꖺ⹴丠뫡疿戠뫡溡挠돃搠믡炋朠써₩畱⁡ꎺ桮쐠ꖺ⁴李螻䄠桴곃栠ꏃ⁹釄뫡溿琠ꎺ⁩杮楨믡涇渠慧⁹桴듃⹩⼼㹰਍਍瀼吾썲溪쐠쎑禢氠ꃃ琠뫡璥琠뫡溧琠뫡璭挠ꇃ♣扮灳䌻䉌渦獢㭰潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡‮썈禣쐠랺⁴讻档쐠뾺牴뫡榣渠桧螻썣採䌠䉌龻朠뫡溧戠뫡溡渠慧⁹桴듃⁩썮澠㰮瀯ാഊ㰊㹰渦獢㭰⼼㹰਍਍瀼☾扮灳㰻瀯ാഊ㰊㹰渦獢㭰⼼㹰਍਍瀼㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥〲硰∻㰾瑳潲杮䴾믡榝挠ꇃ⁣ꆺ桴浡朠慩渦獢㭰楤믡溅쐠쎑溠挠믡憧倠歯牥嘠螻⁴慎㩭⼼瑳潲杮☾扮灳㰻⁡栠敲㵦栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潦畲⽭•敲㵬渧景汯潬❷㰾灳湡猠祴敬∽潣潬㩲〣〰挰㭤㸢瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶是牯浵㰯猯慰㹮⼼㹡⼼灳湡㰾瀯ാഊ㰊㹰猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺㈺瀰㭸㸢愼†牨晥∽瑨灴㩳⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶是牯浵∯爠汥✽潮潦汬睯㸧猼慰瑳汹㵥挢汯牯⌺〰〰摣∻䐾薻釄ꃃ潐敫⁲楖믡璇丠浡栠ꇆ〷‰썢榠瘠뾺⁴档뫡璥氠냆믡溣⁧釄냆믡掣挠믡溙⁧釄믡溓⁧釄돃杮朠돃⹰⼼灳湡㰾愯㰾猯慰㹮⼼㹰਍††††⼼楤㹶 †††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †††††瘠牡椠杭⁳‽⠤⌧敤慴汩⁳浩❧㬩 †††††映牯⠠慶⁲⁩‽浩獧氮湥瑧⁨‭㬱椠㸠‽㬰椠ⴭ
੻††††††††⠤浩獧楛⥝栮楥桧⡴⠤浩獧楛⥝愮瑴⡲栧楥桧❴⤩਻††††††††⠤浩獧楛⥝眮摩桴␨椨杭孳嵩⸩瑡牴✨楷瑤❨⤩਻††††††੽††††⼼捳楲瑰ਾ††⼼楤㹶ਊ††††搼癩挠慬獳∽牷灡数⵲慴獧挠敬牡楦≸ਾ†††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑸瑟条㸢慔獧⼼楤㹶ਠ††††††††††愼挠慬獳∽慴彧瑩浥•楴汴㵥挢扬潰敫≲栠敲㵦⼢敳牡档猯慥捲⽨敳牡档慔⽧⽱汣灢歯牥琯ㄯ㸢汣灢歯牥⼼㹡 †††††㰠搯癩ਾ†† †㰠楤⁶汣獡㵳爢瑡ⵥ瑳牡≴ਾ††††搼癩挠慬獳∽敦摥慢正㸢 †††††㰠ⴡ‭瀼䴾믡榝戠뫡溡挠趻慳釄믡₃釄ꇃ桮朠썩₡⼼㹰ⴠ㸭 †††††㰠楤⁶汣獡㵳爢瑡湩≧ਾ††††††††椼灮瑵琠灹㵥爢摡潩•慮敭∽慲楴杮•摩∽慲楴杮㔭㸢 †††††††㰠慬敢潦㵲爢瑡湩ⵧ∵㰾氯扡汥ਾ††††††††椼灮瑵琠灹㵥爢摡潩•慮敭∽慲楴杮•摩∽慲楴杮㐭㸢 †††††††㰠慬敢潦㵲爢瑡湩ⵧ∴㰾氯扡汥ਾ††††††††椼灮瑵琠灹㵥爢摡潩•慮敭∽慲楴杮•摩∽慲楴杮㌭㸢 †††††††㰠慬敢潦㵲爢瑡湩ⵧ∳㰾氯扡汥ਾ††††††††椼灮瑵琠灹㵥爢摡潩•慮敭∽慲楴杮•摩∽慲楴杮㈭㸢 †††††††㰠慬敢潦㵲爢瑡湩ⵧ∲㰾氯扡汥ਾ††††††††椼灮瑵琠灹㵥爢摡潩•慮敭∽慲楴杮•摩∽慲楴杮ㄭ㸢 †††††††㰠慬敢潦㵲爢瑡湩ⵧ∱㰾氯扡汥ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽浥橯⵩牷灡数≲ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽浥橯≩ਾ††††††††††††猼杶挠慬獳∽慲楴杮〭•浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳≧瘠敩䉷硯∽‰‰ㄵ′ㄵ∲ਾ††††††††††††††挼物汣⁥硣∽㔲∶挠㵹㈢㘵•㵲㈢㘵•楦汬∽昣摦㌹≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢ㄵ′㔲挶‰㐱⸱㐴ㄭ㐱㘮‴㔲ⴶ㔲‶㔲ⴶ〸㐮‸ⴰ㔱⸲㈳㌭⸷㈱ㄭ㤹㈮ⴸ㔹㈮‸㌴㤮′㔳㔮′㤹㠮‴㘵㜮′㘱⸰㈷㔠⸶㈷ㄠㄴ㌮‶‰㔲ⴶㄱ⸴㘵㈠㘵㈭㘵〠㘭⸰㠸㈭⸱ⴲㄱ⸶ⴸ㘵㜮ⴲ㘱⸰㈷㑃㐷㠮ㄠ㌰㘮‸ㄵ′㜱⸵㈵㔠㈱㈠㘵≺映汩㵬⌢㑦㕣㐳•㸯 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥牴湡晳牯㵭猢慣敬⴨⤱爠瑯瑡⡥ㄳ㈮‱ㄷ⸵㌴″㔭㔹㐮㔵∩挠㵸ㄢ㘶㌮㠱•祣∽㤱⸹㈸∹爠㵸㔢⸶㐱∶爠㵹㔢⸶㌱•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥牴湡晳牯㵭爢瑯瑡⡥ㄭ㠴㠮㐰ㄠ〸㠮‷㜱⸵㈸∩挠㵸ㄢ〸㠮ㄷ•祣∽㜱⸵㈸∲爠㵸㈢⸸㐰∸爠㵹㈢⸸㠰•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††攼汬灩敳琠慲獮潦浲∽潲慴整⴨ㄱ⸳㜷‸㤱⸴㌴‴㘱⸵㤹⤵•硣∽㤱⸴㌴∳挠㵹ㄢ㔶㤮㌹•硲∽⸸㄰∶爠㵹㔢㈮㘹•楦汬∽㔣㕡㙦∳⼠ਾ††††††††††††††攼汬灩敳琠慲獮潦浲∽捳污⡥ㄭ
潲慴整㌨⸱ㄲ㜠㔱㌮㜹ⴠ㈱㜳㘮㐶∩挠㵸㌢㔴㘮㔹•祣∽㤱⸹ㄸ∹爠㵸㔢⸶㐱∶爠㵹㔢⸶㌱•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥牴湡晳牯㵭爢瑯瑡⡥ㄭ㠴㠮㐰㌠〶㈮‵㜱⸵㌸⤷•硣∽㘳⸰㔲∲挠㵹ㄢ㔷㠮∴爠㵸㈢⸸㐰∸爠㵹㈢⸸㠰•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††攼汬灩敳琠慲獮潦浲∽捳污⡥ㄭ
潲慴整㘨⸶㈲‷㔲⸴〵‸㔭㌷ㄮ㠳∩挠㵸㌢㌷㜮㐹•祣∽㘱⸵㠹∷爠㵸㠢〮㘱•祲∽⸵㤲∶映汩㵬⌢愵昵㌶•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍〷㔮‶㐳⸴挴‰⸷㤶ⴶ⸶㈲‴㌱㤮ⴲ㌱㤮′㌱㤮䠲㔱⸵㘳ⵣ⸷ㄶ‶ⴰ㌱㤮ⴲ⸶㈲ⴴ㌱㤮ⴲ㌱㤮猲⸶〳ⴴ㌱㤮′㌱㤮ⴲ㌱㤮栲〲⸱㤲挶⸷㤶⸶㄰‶㌱㤮㐰㘠㈮㐲ㄠ⸳〹‴㌱㤮稲•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††⼼癳㹧 †††††††††††㰠癳⁧汣獡㵳爢瑡湩ⵧ∱砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶•楶睥潂㵸〢〠㔠㈱㔠㈱㸢 †††††††††††††㰠楣捲敬挠㵸㈢㘵•祣∽㔲∶爠∽㔲∶映汩㵬⌢晦㥤戳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㕍㈱㈠㘵㉁㘵㈠㘵〠〠ㄠ㔠⸶‷ㄴ⸶愷㔲‶㔲‶‰‰‰㘳ⴰ㘳挰㠵ㄮ㐠‷㔹㌮ㄠ㠱㠮㤠⸵″㤱⸹稳•楦汬∽昣挴㌵∴⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㈳⸸‴㈴愸㈹㠮㤠⸲‸‰‰ⴰ㐱ⴵㄮ㘠㠮㘠㠮〠〠ㄠㄭⴲ⸵‸㘸㘮㠠⸶‶‰‰‱㐸㔮㘭‹㘸㘮㠠⸶‶‰‰‱㐸㜮㘠⸹挸⸱″⸶ⴹ⸷‷〱㘮ㄭ⸲′⸵稱•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㘲⸹′㈲⸲挳⸵″㈶㠮㔠′ㄱ⸳‹〱⸴‸ㄱ⸳‹㈵㌮〠㤠⸰ⴸㄵㄮ㠠⸵ⴶㄱ⸳ⴹⴲ㔲ㄭ⸰ⴸ㜴㤮㈭⸳ⴷ㘶㜮㐭ㄮ㘭ㄮㄭ⸲ⴲⴸ㠱㔮㐭㈮ㅡㄱ㠮ㄠㄱ㠮〠〠ㄠ㘭⸰‱㘱㈮ⵣ㈲㠮〠㐭⸲ⴱ⸵ⴶ㜵㠮ㄭ⸴ⴸ⸶ⴸⴴ㔱㐮ㄭ㔮ㄭ⸸‹⸵ⴴ‹㠱㈮ㄭ⸳′〴㌮ㄭ⸱‴㐶ㄮ≺映汩㵬⌢㑦㕣㐳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍㜵ㄠ㤸㔮㉣⸵‸‰㜴㜭ㄮ㘠⸳ⴷ㠱㜮ㄠ‰㐱㘮ㄠ‷㈳ㄮㄠ⸸‷ㄵ㘮㐠㐠⸹ⴶ㘲ㄮ㠠⸹ⴷ㜶㔮㠠⸹ⴷㄴ㘮〠㜭⸸ⴴ〴ㄮ㠭⸲ⴵ㤸㜮㥁‵㔹〠〠ㄠ㈠㠹ㄠ㐷ㅣ‶⸹‷㔳㘮ㄠ⸵‵㤵ㄠ⸵稵•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍㘹㈮㈠㘴ㄮ㍡⸸‵㠳㔮〠〠ㄠ㌭⸸‷㠳㘮㌠⸸‵㠳㔮〠〠ㄠ㌭⸸ⴶ㠳㘮㌠⸸‶㠳㘮〠ㄠㄠ㜠⸷″稰•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㠳⸰‴㐲⸱挱㌭㈮㌠㈮㤭㤮ㄠ㜮ㄭ⸴ⴹ⸳ⴲ⸴ⴸ⸴ⴸ⸶ⴲㄱ㔮㌭ㄭ⸴‷⸳ⴳ⸳‴〱㈭ㄠ⸴‹⸲‹⸴‹‵⸶‴ㄱ㜮㌠ㄠ稵•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㉍㈴㠮㈠㈲㌮ⵣ⸵″㈶㠮㔭′ㄱ⸳ⴹ〱⸴‸ㄱ⸳ⴹ㈵㌮〠㤭⸰ⴸㄵㄮ㠭⸵ⴶㄱ⸳‹ⴲ㔲ㄠ⸰ⴸ㜴㤮㈠⸳ⴷ㘶㜮㐠ㄮ㘭ㄮㄠ⸲ⴲ‸㠱㔮㐭㈮ㄠ⸶′〱ㄮ㌠⸶′㘱㈮㘠⸰‱㘱㈮㈠⸲‸‰㈴ㄮ㔭㘮㔠⸷ⴸ㐱㠮㘠㠮㐭ㄠ⸵ⴴ⸱‵㠱㤮㔠㐮㤠ㄠ⸸′㌱㈮㐠⸰″ㄱ㐮㘠⸴稱•楦汬∽昣挴㌵∴⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㔱‵㠱⸹挵㈭⸵‸ⴰ㜴㜭ㄮ㘭⸳ⴷ㠱㜮ㄭ‰㐱㘮ㄭ‷㈳ㄮㄭ⸸‷ㄵ㘮㐭㐠⸹‶㘲ㄮ㠠⸹‷㜶㔮㠠⸹‷ㄴ㘮〠㜠⸸ⴴ〴ㄮ㠠⸲ⴵ㤸㜮㥁‵㔹〠〠〠㈠㐱ㄠ㐷ⵣ㘱㤠㜮㌭⸵‶㔱㔮㔭‹㔱㔮≺映汩㵬⌢晦≦⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢ㄱ⸵‸㐲⸶愱㠳㔮㌠⸸‵‰‰‰㠳㜮㌠⸸‶㠳㔮㌠⸸‵‰‰‰㠳㘮㌭⸸‶㠳㘮㌠⸸‶‰‱ⴰ㜷㌮〠≺映汩㵬⌢攳㌴㜴•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽ㅍㄳ㘮㈠ㄴㄮ㍣㈮㌠㈮㤠㤮ㄠ㜮ㄠ⸴ⴹ⸳′⸴ⴸ⸴‸⸶ⴲㄱ㔮㌠ㄭ⸴ⴷ⸳ⴳ⸳ⴴ〱㈭ㄭ⸴‹⸲ⴹ⸴‹ⴵ⸶‴ㄱ㜮㌭ㄠ稵•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††㰠猯杶ਾ††††††††††††猼杶挠慬獳∽慲楴杮㈭•浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳≧瘠敩䉷硯∽‰‰ㄵ′ㄵ∲ਾ††††††††††††††挼物汣⁥硣∽㔲∶挠㵹㈢㘵•㵲㈢㘵•楦汬∽昣摦㌹≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢ㄵ′㔲䄶㔲‶㔲‶‰‰‱㘵㜮㐠㘱㜮㉡㘵㈠㘵〠〠〠㌠〶㌭〶㕣⸸‱㜴㤠⸵″ㄱ⸸‸㔹㌮ㄠ㤹㌮≺映汩㵬⌢㑦㕣㐳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍㘳㘮㐠㌰㈮ⵣ⸶‵ⴸ㘱ㄠⴰ㔲㔮㔠㈮ㅡ㜱㘮ㄠ㜱㘮〠〠〠ㄭ〱㈮〠ⵣ⸹‴⸴ⴹ㤱㌠㌮㈭⸵ⴶ⸴ⴶ⸶ⴵ⸷ⴷ⸴ⴷㄲㄮ㠠㐮㈭‸㔴ㄮ㈭‴㤹㔮㈭‴㐱⸴‶‰㌱㜠ㄠ⸴‸㤱㜮㠠㌮㈠⸷稴•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㜲⸶‶㐲⸴愳㤷㌮㜠⸹″‰‱‱㔱⸸‸‰㤷㔮㜠⸹‵‰‱ⴱ㔱⸸‸稰•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††††㰠楣捲敬挠㵸㌢〴•祣∽㘲⸰∴爠∽㘳㈮•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††朼映汩㵬⌢晦≦ਾ††††††††††††††††攼汬灩敳琠慲獮潦浲∽潲慴整⴨㌱‵㈳⸶‴㐲⸶⤶•硣∽㈳⸶∴挠㵹㈢㘴㘮•硲∽⸶∵爠㵹ㄢ∰⼠ਾ††††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㌲⸱‹㐲⸴愳㤷㌮㜠⸹″‰‱ⴰ㔱⸸‸‰㤷㔮㜠⸹‵‰‱‰㔱⸸‸稰•㸯 †††††††††††††㰠术ਾ††††††††††††††挼物汣⁥硣∽㘱⸸∵挠㵹㈢〶㐮•㵲㌢⸶∲映汩㵬⌢攳㌴㜴•㸯 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥牴湡晳牯㵭爢瑯瑡⡥ㄭ㔳ㄠ㈸ㄮ㈠㘴㜮∩挠㵸ㄢ㈸ㄮ•祣∽㐲⸶∷爠㵸ㄢ∰爠㵹㘢㔮•楦汬∽昣晦•㸯 †††††††††††㰠猯杶ਾ††††††††††††猼杶挠慬獳∽慲楴杮㌭•浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳≧瘠敩䉷硯∽‰‰ㄵ′ㄵ∲ਾ††††††††††††††挼物汣⁥硣∽㔲∶挠㵹㈢㘵•㵲㈢㘵•楦汬∽昣摦㌹≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢〴⸷‷㔳⸲愸㘱⸳‹㘱⸳‹‰‰ⴱ〳⸳‵挰㈭㌮㔭㔮ㄠ㔮ㄭ′⸷ⴵ㌱㈮㝡〸㠮㜠〸㠮〠〠ㄠ㈠㠸㐮〠㙣ㄠ㈮㤠㤮㜠㜮㜠㘮ㄠ⸳稲•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢ㄵ′㔲䄶㔲‶㔲‶‰‰‱㘵㜮㐠㘱㜮㉡㘵㈠㘵〠〠〠㌠〶㌭〶㕣⸸‱㜴㤠⸵″ㄱ⸸‸㔹㌮ㄠ㤹㌮≺映汩㵬⌢㑦㕣㐳•㸯 †††††††††††††㰠⁧楦汬∽昣晦㸢 †††††††††††††††㰠慰桴搠∽ㅍ㔱㌮㌠㤳ㅣ⸸′㤲㘮㜠⸵‱㈳㠮ㄠ㌴ㄮ㌠⸲‸㜶ㄮ〠ㄠ㐲㈮㌭㈮ㄠ㌴㈮㌭⸱氶ㄭ㔮⸭愶㠷⸰‶㠷⸰‶‰‰ⴰ㠲⸴ⴸ㘮≺⼠ਾ††††††††††††††††攼汬灩敳挠㵸㌢㘵㐮•祣∽〲⸵∳爠㵸㠢⸱∱爠㵹㠢∱⼠ਾ††††††††††††††⼼㹧 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥硣∽㔳⸶∴挠㵹㈢㔰㌮•硲∽㐴㈮•祲∽㐴㈮•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††朼映汩㵬⌢晦≦ਾ††††††††††††††††攼汬灩敳琠慲獮潦浲∽捳污⡥ㄭ
潲慴整㐨‵㔴‴㤭㘰∩挠㵸㌢㔷㌮•祣∽㠱⸸∱爠㵸ㄢ∲爠㵹㠢ㄮ•㸯 †††††††††††††††㰠汥楬獰⁥硣∽㔱⸵∶挠㵹㈢㔰㌮•硲∽ㄸㄮ•祲∽ㄸ•㸯 †††††††††††††㰠术ਾ††††††††††††††攼汬灩敳挠㵸ㄢ㔵㘮•祣∽〲⸵∳爠㵸㐢⸴∲爠㵹㐢⸴∲映汩㵬⌢攳㌴㜴•㸯 †††††††††††††㰠汥楬獰⁥牴湡晳牯㵭猢慣敬⴨⤱爠瑯瑡⡥㔴㐠㐵ⴠ㈴⸱⤳•硣∽㜱⸴∵挠㵹ㄢ㠸•硲∽㈱•祲∽⸸∱映汩㵬⌢晦≦⼠ਾ††††††††††††⼼癳㹧 †††††††††††㰠癳⁧汣獡㵳爢瑡湩ⵧ∴砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶•楶睥潂㵸〢〠㔠㈱㔠㈱㸢 †††††††††††††㰠楣捲敬挠㵸㈢㘵•祣∽㔲∶爠∽㔲∶映汩㵬⌢晦㥤戳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㕍㈱㈠㘵㉁㘵㈠㘵〠〠ㄠ㔠⸶‷ㄴ⸶愷㔲‶㔲‶‰‰‰㘳ⴰ㘳挰㠵ㄮ㐠‷㔹㌮ㄠ㠱㠮㤠⸵″㤱⸹稳•楦汬∽昣挴㌵∴⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㌲⸲″〲⸱挳‰㤴㈮㜭⸴″㐹㈮㜭⸴″㐹㈮⵳㐷㐮㐭ⴵ㐷㐮㤭⸴愲㠳㌠‸‰‰‱㐷㐮ㄭ⸱‱㠳㌠‸‰‰‱㐷㌮ㄠ⸱稱•楦汬∽攣㐲㑢≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㘹ㄮㄠ㌷㌮㍡⸷‷㜳㜮〠〠〠ㄭ⸲‴㠲っ㐠⸹′㐷㌮㤠⸴′㐷㌮㤠⸴䌲〸㈮㈠㤲㠮㤠⸵‶㜱⸵′㘹ㄠ㌷㌮≺映汩㵬⌢つ昳昳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㉍㔱㈮㈠〰ⵣ⸳‶ⴳ⸹‸ⴱ㌱㠮㐭ㄮ㐭㈮㔭㈮㐭㘮ㄭ⸱ⴵ⸱ⴲ㐱ㄮ㌠㘮㈭㠮㤠㜮⸭‷㌱㤮㐠㐮㐠㔠㈮㐠㘮ㄠ⸱‴⸱‱㌱㠮≺映汩㵬⌢晦≦⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㈴⸸‴〲⸱挳‰㤴㈮㜭⸴‴㐹㈮㜭⸴‴㐹㈮⵳㐷㌮㐭ⴵ㐷㌮㤭⸴愲㠳㌠‸‰‰‱㐷㐮ㄭ⸱‱㠳㌠‸‰‰‱㐷㌮ㄠ⸱稱•楦汬∽攣㐲㑢≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㤲⸲′㜱⸳愳㜳㜮㌠⸷‷‰‰ⴰ㈱㐮㈠挸‰㤴㈮㜠⸴″㐹㈮㜠⸴″㐹㈮㜭⸷ⴸ㔶㜮㘭⸲ⴴ㈱⸰ⴳㄶ㤮ㄭ㈲㈮≺映汩㵬⌢つ昳昳•㸯 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㑍ㄱ㌮㈠〰ⵣ⸳‶ⴳ⸹‸ⴱ㌱㠮㐭ㄮ㐭㈮㔭㈮㐭㘮ㄭ⸱ⴵ⸱ⴲ㐱ㄮ㌠㘮㈭㠮㤠㜮⸭‷㌱㤮㐠㐮㐠㔠㈮㐠㘮ㄠ⸱‴⸱‱㌱㠮≺映汩㵬⌢晦≦⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㠳⸱‷㜳⸴挱㌭⸰′㔳㤮㜭⸵″㐶㐮ㄭ㔲㜮㘠⸴猴㤭⸵ⴴ㠲㔮ㄭ㔲㠮㘭⸴愲㜱㘮ㄠ⸷‶‰‰‱㘱㔮㈭⸸‷㈶⸷‷㈶⸷‷‰‰‰ㄲ⸸ⴷㄮㅣ⸶ⴲ⸲‷㜲ㄠ⸶‱㘱㌮㈠⸸稶•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㔲‶㌴⸸挵㔲㜮〠㔠ⴰ⸷‵ㄷ㜮ㄭ⸹ⴵⴹ㌳㜮㐭⸰ⴷ㌴㌮㘭⸲ⴶㄳ㜮㈭⸹‷㔱㠮㘭⸲ⴸ⸴ⴷ㔷㘮㌠⸴″〲㌮ㄠ⸰‴㈴㠮ㄠ‷㘶㔮ㄠ稷•楦汬∽攣㐲㑢≢⼠ਾ††††††††††††⼼癳㹧 †††††††††††㰠癳⁧汣獡㵳爢瑡湩ⵧ∵砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶•楶睥潂㵸〢〠㔠㈱㔠㈱㸢 †††††††††††††㰠⁧楦汬∽昣摦㌹≢ਾ††††††††††††††††挼物汣⁥硣∽㔲∶挠㵹㈢㘵•㵲㈢㘵•㸯 †††††††††††††††㰠慰桴搠∽㕍㈱㈠㘵㉁㘵㈠㘵〠〠ㄠ㔠⸶‸ㄴ⸶愷㔲‶㔲‶‰‰‰㘳ⴰ㘳挰㠵㐠‷㔹㈮ㄠ㠱㠮㤠⸵′㤱⸹稳•㸯 †††††††††††††㰠术ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢ㄵ′㤹㐮ㅶ㔶ㄮっㄠⴱ⸸‹㤱㤮ㄭ⸹‷㤱㤮⵨㠱挷ㄭ″ⴰ㌲㔮ㄭ⸰ⴵ㌲㔮㈭⸳瘵㈭⸱挳ⴰ㈱㤮㠭㤮㈭⸴ⴸㄲ㘮㈭⸶ⴷ㘱㈮㈭㔮㌭‰〱㌭‰㔲㔮㉖ㄶっㄠⴳ〱㔮㈠⸳ⴵ㌲㔮㈠⸳栵ㄭ㜸ㅁ⸹‷㤱㜮〠〠ㄠ〠㈠㐶㜮㥖⸹挴ⴰ〱㤮㠠㠮ㄭ⸹‷㤱㜮ㄭ⸹样㜴⸲挶〱㠮〠ㄠ⸹‷⸸‷㤱㜮ㄠ⸹稷•楦汬∽攣改晦∴⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢〲⸴‶㌱瘸㠸㈮㉡″㌲〠〠ㄠ㈭″㌲㕈⸸愲㌲㈠″‰‰ⴱ㌲㈭瘳㠭⸸愳㌲㈠″‰‰‱㌲㈭栳㈱⸳愴㌲㈠″‰‰‱㌲㈠稳•楦汬∽㐣挵敢≡⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㜴⸶‹㌱瘸㠸㈮㉡″㌲〠〠ㄠ㈭″㌲㍈〳㌮㉡″㌲〠〠ㄠ㈭ⴳ㌲⵶㠸㌮㉡″㌲〠〠ㄠ㈠ⴳ㌲ㅨ㌲㐮㉡″㌲〠〠ㄠ㈠″㌲≺映汩㵬⌢㡥搴㠸•㸯 †††††††††††††㰠⁧楦汬∽㌣挸搰≣ਾ††††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㔹㈮ㄠ㐱㤮⵬〶㘠瘰㔱㈮㝬⸵ⴲ㔷㈮䵺㈱⸳″ㄱ⸴䰹㔳ㄮ㈠㌰㉶⸳挲‰⸱⸸″⸳⸷‷⸵水ㄱ⸶ⴸㄱ⸶样㈭⸹稳•㸯 †††††††††††††㰠术ਾ††††††††††††††朼映汩㵬⌢㉤昳㜷㸢 †††††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍㌷㌮ㄠ㐱㤮⵬㘶㘠嘶㤱氶ㄸ㌮㠭⸱稲㑍㄰㔮ㄠ㐱㤮⵬㐹ㄮ㤠瘴㜱㌮っ㌠㔮㠮㘠㠮㈠㈮㤠㠮ㅬㄲㄮㄭㄲㄮ⵨㤲㈮≺⼠ਾ††††††††††††††⼼㹧 †††††††††††††㰠慰桴搠∽㍍㤲㔮㌠㔹㈮っ㐠⸴ⴷ㌳㠠ⴱ㌷㐮㠠ⴱ〴㜮〠㜭⸳ⴵ㘳㌮㜭⸳ⴵㄸ㍳⸲ⴸㄸ㜠⸳ⴵㄸ㑣⸰‵‰㌷㐮㌠⸶″㌷㐮㠠稱•楦汬∽㌣㑥㐳∷⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㔲‶㜴⸶愲〷㜠‰‰‰‰㌵㌮㈭⸵‵㐳㘮㌠⸴‶‰‰ⴰ㠵㈭‵㐳㐮㌠⸴‴‰‰ⴰ㜴㠮㈠‶㤶㤮㘠⸹‹‰‰‰㈵㘮㈠⸴稵•楦汬∽攣㐲㑢≢⼠ਾ††††††††††††††瀼瑡⁨㵤䴢㤲⸰″㌴⸴挸ㄭ㌠㐮㔭㠮㔠㈮ㄭ‱⸳猹㠭㐮㔭ㄮ㜭㐮㠭㜮⹣ⴸ⸳″⸵ⴷ‵〱㜮㌭㠮㔠ㄮㄠ㐮㠠㔮㔠㌮㜠㜮㠠㘮≺映汩㵬⌢晦≦漠慰楣祴∽㈮•㸯 †††††††††††㰠猯杶ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶 †㰠瑳汹㹥 †††⨠笠 †††††戠硯猭穩湩㩧戠牯敤⵲潢㭸 †††素ਊ††††爮瑡ⵥ瑳牡⁴੻††††††楤灳慬㩹映敬㭸 †††††映敬⵸牷灡›牷灡਻††††††污杩⵮瑩浥㩳挠湥整㭲 †††††樠獵楴祦挭湯整瑮›湥㭤 †††素ਊ††††爮瑡湩⁧੻††††††楤灳慬㩹映敬㭸 †††††稠潯㩭⸠㬵 †††††稠椭摮硥›㬱 †††††瀠摡楤杮氭晥㩴㜠瀶㭸 †††††瀠摡楤杮琭灯›〱硰਻††††††慰摤湩ⵧ潢瑴浯›〱硰਻††††††癯牥汦睯›楨摤湥਻††††††汦硥搭物捥楴湯›潲⵷敲敶獲㭥 †††††瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥 †††素ਊ††††爮瑡湩ⵧ‰੻††††††楦瑬牥›牧祡捳污⡥〱┰㬩 †††素ਊ††††爮瑡湩㹧湩異⁴੻††††††楤灳慬㩹渠湯㭥 †††素ਊ††††爮瑡湩㹧慬敢੻††††††畣獲牯›潰湩整㭲 †††††眠摩桴›〴硰਻††††††敨杩瑨›〴硰਻††††††慭杲湩琭灯›畡潴਻††††††慢正牧畯摮椭慭敧›牵⡬搢瑡㩡浩条⽥癳⭧浸㭬档牡敳㵴呕ⵆⰸ㌥獣杶砠汭獮✽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶‧楷瑤㵨ㄧ㘲㜮㤲‧敨杩瑨✽㈱⸶㌷┧攳㌥灣瑡⁨楦汬✽㈥攳攳攳✳搠✽ㅍㄲ㈮㔱㐠⸴ㄲ氲㌭⸴㤸ⴹ⸳挳㈭㈮⸭ⴲ⸴〱ⴱ⸱ⴶⴵ⸳氷ㄭ⸲ⴵ〳㌮ⵣⴲⴵ⸹〱ⴱⴵㄱㄮ㄰〠⵬㈱㐮㌠⸰挳⸭‸⸲ⴱ⸲‸⸳ⴵ‵⸳氷㌭⸴‹⸳挳㔭㈮㔮㜭㌮㜠㌭㐮ㄠ⸰氵㘲㌮㈠⸳挱⸱‷⸱‵⸲‴⸳‷⸱‹⸵氹㜭㤮㌠⸲㤳挹ㄭ㈮㔠ㄮ㄰㐠㌮㤠㌮㠠㤮㘠㘮㄰㉬⸹ⴱ㜱ㄮ㄰ㅣ㤮ㄭㄮ㐠㈮ㄭㄮ㘠ㄮ〠㉬⸹〱‱㜱ㄮ㄰㑣㘮㈠㘮㤹ㄠ⸰ⴱ⸱‴⸸㤸ⴹ⸶〶氱㜭㠮㌭⸲㤳挹⸭ⴵ⸲⸲ⴲ⸴‴⸱ⴹ⸵氹㘲㌮㈭⸳挱⸳ⴸ⸳‵⸱ⴶ〱㌭㘮ㄭ⸰稵⼧㌥╥挳猯杶㌥≥㬩 †††††戠捡杫潲湵ⵤ敲数瑡›潮爭灥慥㭴 †††††戠捡杫潲湵ⵤ潰楳楴湯›散瑮牥਻††††††慢正牧畯摮猭穩㩥㜠┶਻††††††牴湡楳楴湯›㌮㭳 †††素ਊ††††爮瑡湩㹧湩異㩴档捥敫繤慬敢ⱬ †††⸠慲楴杮椾灮瑵挺敨正摥汾扡汥汾扡汥笠 †††††戠捡杫潲湵ⵤ浩条㩥甠汲∨慤慴椺慭敧猯杶砫汭挻慨獲瑥唽䙔㠭┬挳癳⁧浸湬㵳栧瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳❧眠摩桴✽㈱⸶㈷✹栠楥桧㵴ㄧ㘲㜮✳㌥╥挳慰桴映汩㵬┧㌲捦㥤愳‧㵤䴧㈱⸱ㄲ‵㐴㈮㈱⵬㐳㠮㤹㌭㌮ⵣ⸲ⴲ㈮㐭ㄮ㄰ㄭ㘮㔭㌭㜮⵬㈱㔮㌭⸰挳㈭㔭㤭ㄮ㄰㔭ㄭ⸱〱‱氰ㄭ⸲‴〳㌮ⵣ㠮㈠ㄮ㈭㠮㌠㔮㔭㌠㜮⵬㐳㤮㌠㌮ⵣ⸵⸲ⴵ⸷″ⴷ⸳‴〱㔮㉬⸶″㌲ㄮㅣ㜮ㄠ㔮㈠㐮㌠㜮ㄠ㤮㔠㤮⵬⸷‹㈳㌮㤹ⵣ⸱′⸵〱‱⸴″⸹″⸸‹⸶〶氱㤲ㄮㄭ⸷〱挱⸱ⴹ⸱‱⸴ⴲ⸱‱⸶‱氰㤲ㄮ㄰ㄠ⸷〱挱⸴‶⸲㤶‹〱ㄮㄭ㐮㠠㠮㤹㘭㘮㄰⵬⸷ⴸ㈳㌮㤹ⵣ㔮㈭㈮㈮㐭㐮ㄠ㤮㔭㤮㉬⸶ⴳ㌲ㄮ㍣㠮㌭㔮ㄠ㘮ㄭⴰ⸳ⴶ〱㔮❺┯攳㌥⽣癳╧攳⤢਻††††੽ਊ††††爮瑡湩㹧湩異㩴潮⡴挺敨正摥縩慬敢㩬潨敶Ⱳ †††⸠慲楴杮椾灮瑵渺瑯㨨档捥敫⥤汾扡汥栺癯牥汾扡汥笠 †††††戠捡杫潲湵ⵤ浩条㩥甠汲∨慤慴椺慭敧猯杶砫汭挻慨獲瑥唽䙔㠭┬挳癳⁧浸湬㵳栧瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳❧眠摩桴✽㈱⸶㈷✹栠楥桧㵴ㄧ㘲㜮✳㌥╥挳慰桴映汩㵬┧㌲㡤ㅢ攱‧㵤䴧㈱⸱ㄲ‵㐴㈮㈱⵬㐳㠮㤹㌭㌮ⵣ⸲ⴲ㈮㐭ㄮ㄰ㄭ㘮㔭㌭㜮⵬㈱㔮㌭⸰挳㈭㔭㤭ㄮ㄰㔭ㄭ⸱〱‱氰ㄭ⸲‴〳㌮ⵣ㠮㈠ㄮ㈭㠮㌠㔮㔭㌠㜮⵬㐳㤮㌠㌮ⵣ⸵⸲ⴵ⸷″ⴷ⸳‴〱㔮㉬⸶″㌲ㄮㅣ㜮ㄠ㔮㈠㐮㌠㜮ㄠ㤮㔠㤮⵬⸷‹㈳㌮㤹ⵣ⸱′⸵〱‱⸴″⸹″⸸‹⸶〶氱㤲ㄮㄭ⸷〱挱⸱ⴹ⸱‱⸴ⴲ⸱‱⸶‱氰㤲ㄮ㄰ㄠ⸷〱挱⸴‶⸲㤶‹〱ㄮㄭ㐮㠠㠮㤹㘭㘮㄰⵬⸷ⴸ㈳㌮㤹ⵣ㔮㈭㈮㈮㐭㐮ㄠ㤮㔭㤮㉬⸶ⴳ㌲ㄮ㍣㠮㌭㔮ㄠ㘮ㄭⴰ⸳ⴶ〱㔮❺┯攳㌥⽣癳╧攳⤢਻††††੽ †††⸠浥橯⵩牷灡数⁲੻††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥਻††††††癯牥汦睯›楨摤湥਻††††††潰楳楴湯›扡潳畬整਻††††††潴㩰〠਻††††††敬瑦›㬰 †††††稠潯㩭⸠㬶 †††††稠椭摮硥›ㄭ਻††††੽ †††⸠浥橯⵩牷灡数㩲敢潦敲ਬ††††攮潭楪眭慲灰牥愺瑦牥笠 †††††挠湯整瑮›∢਻††††††敨杩瑨›㔱硰਻††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥 †††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥 †††††氠晥㩴〠਻††††††⵺湩敤㩸ㄠ਻††††੽ †††⸠浥橯⵩牷灡数㩲敢潦敲笠 †††††琠灯›㬰 †††††戠捡杫潲湵㩤氠湩慥⵲牧摡敩瑮琨潢瑴浯‬杲慢㈨㔵‬㔲ⰵ㈠㔵‬⤱〠Ⱕ爠执⡡㔲ⰵ㈠㔵‬㔲ⰵㄠ
㔳Ⱕ爠执⡡㔲ⰵ㈠㔵‬㔲ⰵ〠
〱┰㬩 †††素ਊ††††攮潭楪眭慲灰牥愺瑦牥笠 †††††戠瑯潴㩭〠਻††††††慢正牧畯摮›楬敮牡札慲楤湥⡴潴琠灯‬杲慢㈨㔵‬㔲ⰵ㈠㔵‬⤱〠Ⱕ爠执⡡㔲ⰵ㈠㔵‬㔲ⰵㄠ
㔳Ⱕ爠执⡡㔲ⰵ㈠㔵‬㔲ⰵ〠
〱┰㬩 †††素ਊ††††攮潭楪笠 †††††搠獩汰祡›汦硥਻††††††汦硥搭物捥楴湯›潣畬湭਻††††††污杩⵮瑩浥㩳挠湥整㭲 †††††琠慲獮瑩潩㩮⸠猳਻††††੽ †††⸠浥橯㹩癳⁧੻††††††慭杲湩›㔱硰〠਻††††††楷瑤㩨㜠瀰㭸 †††††栠楥桧㩴㜠瀰㭸 †††††映敬⵸桳楲歮›㬰 †††素ਊ††††爣瑡湩ⵧ㨱档捥敫繤攮潭楪眭慲灰牥⸾浥橯⁩੻††††††牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡙ㄭ〰硰㬩 †††素ਊ††††爣瑡湩ⵧ㨲档捥敫繤攮潭楪眭慲灰牥⸾浥橯⁩੻††††††牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡙㈭〰硰㬩 †††素ਊ††††爣瑡湩ⵧ㨳档捥敫繤攮潭楪眭慲灰牥⸾浥橯⁩੻††††††牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡙㌭〰硰㬩 †††素ਊ††††爣瑡湩ⵧ㨴档捥敫繤攮潭楪眭慲灰牥⸾浥橯⁩੻††††††牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡙㐭〰硰㬩 †††素ਊ††††爣瑡湩ⵧ㨵档捥敫繤攮潭楪眭慲灰牥⸾浥橯⁩੻††††††牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡙㔭〰硰㬩 †††素ਊ††††昮敥扤捡੻††††††慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦਻††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥 †††††搠獩汰祡›汦硥਻††††††番瑳晩⵹潣瑮湥㩴攠摮਻††††††汦硥眭慲㩰眠慲㭰 †††††朠灡›〲硰਻††††††污杩⵮瑩浥㩳挠湥整㭲 †††††洠牡楧⵮潢瑴浯›〲硰਻††††੽††⼼瑳汹㹥ਊ††搼癩挠慬獳∽瑩浥戭瑵潴⵮慦散潢歯㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ楬敫•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺瘯敩湴浡潰敫⹲敮⽴•慤慴眭摩桴∽•慤慴氭祡畯㵴戢瑵潴彮潣湵≴搠瑡ⵡ捡楴湯∽楬敫∠搠瑡ⵡ楳敺∽慬杲≥搠瑡ⵡ桳牡㵥∢㰾搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽桳牡≥㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯慨敲⽲桳牡牥瀮灨甿瘽敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潴杮栭灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㘹栮浴≬挠慬獳∽瑢彮扟湴猠慨敲映捡扥潯≫琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣⼢桴浥獥椯瑮潲畤散眯渳㕩ㄷ椯慭敧⽳慦散潢歯猭慨敲瀮杮•污㵴猢慨敲㸢⼼㹡⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽敲慬整渭睥≳ਾ††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ敲慬整朠敲湥㸢 †††††††††††††㰠⁰瑳汹㵥•†映湯⵴楳敺›㠱硰਻††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰਻††慭杲湩›㔴硰〠㌠瀰㭸㸢桃믡₧釄믡₁楬꫃畱湡⼼㹰 †††††††††㰠搯癩ਾ††††甼汣獡㵳氢獩⵴敲慬整戠畬睥㸢 †††††††††††††㰠楬ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ湡汧ⵥ楲桧≴㰾椯ਾ††††††††††愼栠敲㵦⼢潰敫⵲潴牵琭慯⵮慴⵰桰湡㈭渭㕤ㄸ⸵瑨汭㸢倠歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ㰲愯ਾ††††††††⼼楬ਾ††††††††††††††氼㹩 †††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦愭杮敬爭杩瑨㸢⼼㹩 †††††††††㰠⁡牨晥∽瀯歯牥琭畯⵲潴湡琭灡瀭慨⵮ⴱ摮㠵㐱栮浴≬‾潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧ㄠ⼼㹡 †††††††㰠氯㹩 †††††††††††††㰠楬ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ湡汧ⵥ楲桧≴㰾椯ਾ††††††††††愼栠敲㵦⼢慭⵩慴⵭桰湯ⵧ慣档瀭歯牥焭極渭畧敹⵮摮㜵㜹栮浴≬‾䴠楡吠浡쐠憐背丠菄菌杮‬馻⁴桰湯⁧慣臌档倠歯牥爠뫡璥儠極丠畧敹㱮愯ਾ††††††††⼼楬ਾ††††††††††††††氼㹩 †††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦愭杮敬爭杩瑨㸢⼼㹩 †††††††††㰠⁡牨晥∽琯灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㌸栮浴≬‾潔⁰〱䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎ꆺ桫듃杮琠莻欠써溴⁧釄뫡溿⼼㹡 †††††††㰠氯㹩 †††††††††††††㰠楬ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ湡汧ⵥ楲桧≴㰾椯ਾ††††††††††愼栠敲㵦⼢畱⵩杮祵湥渭慨瘭ⵯ楤档眭潳⵰慭湩攭敶瑮渭㕤㠷⸱瑨汭㸢吠썲₲档祵믡溇挠맃杮渠써₠썶₴釄믡掋⁨南偏䴠楡癅湥쉴ⶠ儠極丠畧敹㱮愯ਾ††††††††⼼楬ਾ†††††† †††㰠甯㹬 †㰠搯癩ਾ††搼癩挠慬獳∽楳整挭浯敭瑮㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮戭硯•摩∽潣浭湥⵴潢㕸㤷∶ਾ††搼癩挠慬獳∽•瑳汹㵥搢獩汰祡›汢捯㭫㸢 †††㰠潦浲挠慬獳∽潦浲栭牯穩湯慴楷杤瑥昭牯≭椠㵤眢摩敧⵴潣浭湥⵴潦浲㜵㘹•捡楴湯∽支潣潮祭振浯敭瑮慒楴杮敔灭振浯敭瑮畓浢瑩•敭桴摯∽潰瑳㸢††††搼癩挠慬獳∽潲≷ਾ††††††搼癩挠慬獳∽整瑸挠汯猭⵭㈱•摩∽敤慴汩睟慲灰牥㸢 †††††††㰠慬敢汣獡㵳•敲畱物摥•潦㵲䌢浯敭瑮损湯整瑮㸢馻⁩畤杮㰠灳湡挠慬獳∽敲畱物摥㸢㰪猯慰㹮⼼慬敢㹬††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮潲獬㸢 †††††††††㰠整瑸牡慥猠祴敬∽敨杩瑨㠺瀰㭸業⵮敨杩瑨㠺瀰㭸慭⵸敨杩瑨㈺〰硰∻挠慬獳∽潦浲挭湯牴汯•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰馻⁩畤杮琠뫡榡쐠쎑禢‮醻⁩桴莻⁵〲琠믡ⲫ琠믡榑쐠憑ㄠ〰‰ꮻ∮琠瑩敬∽馻⁩畤杮•慮敭∽潃浭湥孴潣瑮湥嵴•摩∽潃浭湥彴潣瑮湥≴㰾琯硥慴敲㹡††††††††††搼癩挠慬獳∽牥潲䵲獥慳敧•摩∽潃浭湥彴潣瑮湥彴浥≟猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮㸢⼼楤㹶††††††††††椼灮瑵挠慬獳∽潦浲挭湯牴汯椠灮瑵猭≭渠浡㵥䌢浯敭瑮潛橢捥彴摩≝椠㵤䌢浯敭瑮潟橢捥彴摩•祴数∽楨摤湥•慶畬㵥㔢㤷∶⼠‾†††††††††㰠楤⁶汣獡㵳攢牲牯敍獳条≥椠㵤䌢浯敭瑮潟橢捥彴摩敟彭•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯≥㰾搯癩‾†††††††††㰠湩異⁴汣獡㵳昢牯⵭潣瑮潲湩異⵴浳•慮敭∽潃浭湥孴祴数≝椠㵤䌢浯敭瑮瑟灹≥琠灹㵥栢摩敤≮瘠污敵∽∲⼠‾†††††††††㰠楤⁶汣獡㵳攢牲牯敍獳条≥椠㵤䌢浯敭瑮瑟灹彥浥≟猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮㸢⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠灳湡挠慬獳∽敨灬戭潬正•摩∽敤慴汩敟牲牯㸢⼼灳湡ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮甭敳⁲汣慥晲硩㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢瑯捩ⵥ潣浭湥≴ਾ††††††††††郄믡₃궻⁩썢溬⁨畬뫡溭戠뫡溡瘠極氠닃杮渠궺⁰썣採琠써溴⁧楴썢溪搠냆믡榛‮†††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潣⵬浳㘭挠汯砭⵳∶ਾ††††††††††椼灮瑵挠慬獳∽潦浲挭湯牴汯椠灮瑵猭≭瀠慬散潨摬牥∽썔溪•慮敭∽潃浭湥孴慮敭≝椠㵤䌢浯敭瑮湟浡≥琠灹㵥琢硥≴瘠污敵∽•㸯††††††††††搼癩挠慬獳∽牥潲䵲獥慳敧•摩∽潃浭湥彴慮敭敟彭•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯≥㰾搯癩‾†††††††††㰠灳湡挠慬獳∽敨灬戭潬正•摩∽敤慴汩敟牲牯㸢⼼灳湡ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯猭⵭‶潣⵬獸㘭㸢 †††††††††㰠湩異⁴汣獡㵳昢牯⵭潣瑮潲湩異⵴浳•汰捡桥汯敤㵲䔢慭汩栠랺⁣醻쐠榑믡溇琠潨뫡榡•慮敭∽潃浭湥孴浥楡彬桰湯嵥•摩∽潃浭湥彴浥楡彬桰湯≥琠灹㵥琢硥≴洠硡敬杮桴∽〱∰瘠污敵∽•㸯††††††††††搼癩挠慬獳∽牥潲䵲獥慳敧•摩∽潃浭湥彴浥楡彬桰湯彥浥≟猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮㸢⼼楤㹶††††††††††猼慰汣獡㵳栢汥⵰汢捯≫椠㵤搢瑥楡彬牥潲≲㰾猯慰㹮 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠楤⁶汣獡㵳琢硥⁴潣⵬浳ㄭ∲ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽湩異⵴牧畯≰ਾ††††††††††椼灮瑵挠慬獳∽潦浲挭湯牴汯•慮敭∽潃浭湥孴敶楲祦潃敤≝椠㵤䌢浯敭瑮癟牥晩䍹摯≥琠灹㵥琢硥≴⼠‾†††††††††㰠灳湡挠慬獳∽湩異⵴牧畯⵰摡潤≮猠祴敬∽慰摤湩㩧〠硰㔠硰※業⵮楷瑤㩨ㄠ〱硰∻ਾ††††††††††††椼杭猠祴敬∽敨杩瑨㌺瀱㭸•汣獡㵳椢杭挭灡档≡愠瑬∽慣捰慨•摩∽敲敳⵴慣⵰㜵㘹•牳㵣⼢敮獷港睥⽳慣瑰档⽡⽶㐶昷攴㕤㜰㙢≦⼠‾†††††††††㰠猯慰㹮ਊ††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳攢牲牯敍獳条≥椠㵤䌢浯敭瑮癟牥晩䍹摯彥浥≟猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮㸢⼼楤㹶††††††††猼慰汣獡㵳栢汥⵰汢捯≫椠㵤搢瑥楡彬牥潲≲㰾猯慰㹮 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽捡楴湯挠汯猭⵭㈱•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮爠杩瑨㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳眢牯ⵤ潣湵整≲㰾搯癩ਾ††††††††椼灮瑵挠慬獳∽瑢瑢⵮浳•摩∽瑢⵮潰瑳挭浯敭瑮㜵㘹•瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤⌠㘳㠵㤹਻††慰摤湩㩧㌠硰㈠瀵㭸 †挠汯牯›昣晦਻††潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰਻††楤灳慬㩹戠潬正∻琠灹㵥猢扵業≴渠浡㵥礢ぴ•慶畬㵥䜢믡榭•㸯††††††††猼慰汣獡㵳栢汥⵰汢捯≫椠㵤搢瑥楡彬牥潲≲㰾猯慰㹮 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †††㰠是牯㹭††⼼楤㹶 †㰠楤⁶汣獡㵳挢湯整瑮戭潬正•摩∽潣瑮湥⵴汢捯㕫㤷∶ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽潣浭湥彴獡江ㅶ挠浯敭瑮慟歳•摩∽潣⵭㔱∲ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭㸢 †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴癡瑡㸢 †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢慶慴⵲慮敭昭潷摲•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††猼慰瑳汹㵥∢ਾℼⴭ††††††††††††††††ⴭ‾†††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭挭湯≴猠祴敬∽慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀰≸ਾ††††††††††猼慰汣獡㵳產敳⵲浣⵴慮敭㸢 †††††††††††㰠瑳潲杮䜾慩杮嘠菄畔뫡溥⼼瑳潲杮ਾ††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††‭㤴琠써溡⁧牴냆믡掛††††††††††㰠楤㹶 †††††††††††䌠맃杮瘠믡榛氠ꃃ썳溳⁧桰ꇃ⁴牴莻ꞻ⁡潐敫⁲湖‬썭溬⁨畭믡溑琠곃왣₡馻⁩龻䌠ꋃ⁵ꆺ⁣馻倠歯牥琠뫡榡焠썵₪썭溬⁨桴潥挠ꇃ⁣썢採挠돃欠ꎺ琠楨欠써溴㽧挠뫡溧挠畨뫡溩戠믡₋桮믡溯⁧桴믡₭ꖻ⁣썧€釄믡₃龻䌠䉌ꆺ‮†††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭琭浩≥ਾ††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨∩搠瑡ⵡ摩∽㔱∲挠慬獳∽桳睯爭灥昭牯≭ਾ††††††††††††††牔뫡₣鶻⁩†††††††††††㰠愯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潣浭湥彴敲汰≹ਾ††††††††††搼癩椠㵤爢灥祬ㄭ㈵ਢ††††††††††††挠慬獳∽敲汰⵹潣敭瑮†敲汰⵹潣敭瑮ㄭ㈵•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮慟歳∠ ††††††††††††††††摩∽湡⵳㌱∷ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭㸢 †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴癡瑡㸢 †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢慶慴⵲慮敭昭潷摲•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††猼慰瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††††⁘†††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭挭湯≴ਾ††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳產敳⵲浣⵴慮敭㸢 †††††††††††††††††††㰠瑳潲杮堾慵确㱥猯牴湯㹧 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠灳湡ਾ††††††††††††††††††††††ⴠ㐠‹桴ꇃ杮琠왲鮻⁣††††††††††††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††††††††††搼癩ਾ††††††††††††††††††††궺⁹桴곃挠닃桰뫡榣砠浥瀠潨杮琠썲澠挠왨榡戠ꃃ⁩潐敫⁲믡₟覻桮戠ꇃ⁣썣₳桰ꇃ⁴牴莻桫듃杮‬桴⁵桮뫡炭琠畲杮戠곃桮港왧鶻⁩桴뫡₿썮澠渠믡憯‮†††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣浭湥彴獡江ㅶ挠浯敭瑮慟歳•摩∽潣⵭㔱∱ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭㸢 †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴癡瑡㸢 †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢慶慴⵲慮敭昭潷摲•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††猼慰瑳汹㵥∢ਾℼⴭ††††††††††††††††ⴭ‾†††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭挭湯≴猠祴敬∽慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀰≸ਾ††††††††††猼慰汣獡㵳產敳⵲浣⵴慮敭㸢 †††††††††††㰠瑳潲杮䠾祵倠왨우溡㱧猯牴湯㹧 †††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††ⴠ㐠‹桴ꇃ杮琠왲鮻⁣††††††††††搼癩ਾ††††††††††††李썯榠圠湩倠歯牥琠써€썣疢氠뫡採戠믡ₙ潐敫⁲桴믡₩′썭溬⁨ꖺ⁴썹疪琠써掭⁨釄돃氠ꃃ匠䭯慨倠歯牥䌠畬Ɫ挠ꖺ⁴왬ꎻ杮挠ꇆ猠믡₟ꖺ⁴档뫡璥爠뫡璥琠믡璑‬ꆺ썭榴琠왲鶻杮琠潨뫡榣洠ꇃ⁩档祵꫃杮楨믡炇挠潨嘠郄⁖釄뫡溿琠慨楧⁡桴⁩釄뫡疥‮†††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭琭浩≥ਾ††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨∩搠瑡ⵡ摩∽㔱∱挠慬獳∽桳睯爭灥昭牯≭ਾ††††††††††††††牔뫡₣鶻⁩†††††††††††㰠愯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潣浭湥彴敲汰≹ਾ††††††††††搼癩椠㵤爢灥祬ㄭㄵਢ††††††††††††挠慬獳∽敲汰⵹潣敭瑮†敲汰⵹潣敭瑮ㄭㄵ•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮慟彳癬‱潣浭湥彴獡≫椠㵤挢浯ㄭ〵㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣≴ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭愭慶≴ਾ††††††††††††搼癩挠慬獳∽癡瑡牡渭浡ⵥ睦牯≤猠祴敬∽㸢 †††††††††††††㰠灳湡猠祴敬∽㸢㰊ⴡ‭†††††††††††††††ⴠ㸭††††††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††㰠搯癩ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴潣瑮•瑳汹㵥洢牡楧⵮潢瑴浯›〱硰㸢 †††††††††㰠灳湡挠慬獳∽獵牥挭瑭渭浡≥ਾ††††††††††††猼牴湯㹧潐敫浲湡⼼瑳潲杮ਾ††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††‭㤴琠써溡⁧牴냆믡掛††††††††††㰠楤㹶 †††††††††††倠歯牥嘠敩湴浡쐠憑杮渠썧禠挠ꃃ杮瀠써璡琠楲믡溃‬档믡₉慳⁵馻⁴桴믡榝朠慩杮뫡溯猠畡欠楨쐠욑ꎻ⁣ꖺ⁰桰꧃⁰썣採挠ꋃ⁵ꆺ⁣馻倠歯牥洠믡₟慲栠ꃃ杮氠ꆺ⁴牴꫃桫뫡炯挠ꇃ⁣覻桮琠써溠⁨牴꫃ꎺ渠냆믡掛琠뫡澡洠듃⁩牴냆믡溝⁧썬溠⁨ꆺ桮挠潨挠믡溙⁧釄믡溓⁧桮믡溯⁧杮냆믡榝쐠憑썭₪牴닃挠왨榡琠썲₭畴믡₇썮禠‮†††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭琭浩≥ਾ††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨∩搠瑡ⵡ摩∽㔱∰挠慬獳∽桳睯爭灥昭牯≭ਾ††††††††††††††牔뫡₣鶻⁩†††††††††††㰠愯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽潣浭湥彴敲汰≹ਾ††††††††††搼癩椠㵤爢灥祬ㄭ〵ਢ††††††††††††挠慬獳∽敲汰⵹潣敭瑮†敲汰⵹潣敭瑮ㄭ〵•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮慟歳∠ ††††††††††††††††摩∽湡⵳㌱∶ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭㸢 †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴癡瑡㸢 †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢慶慴⵲慮敭昭潷摲•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††猼慰瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††††⁖†††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭挭湯≴ਾ††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳產敳⵲浣⵴慮敭㸢 †††††††††††††††††††㰠瑳潲杮嘾湡倠畨⼼瑳潲杮ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼慰㹮 ††††††††††††††††††††††‭㤴琠써溡⁧牴냆믡掛††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††㰠楤㹶 †††††††††††††††††††吠왲鮻⁣썭溬⁨桴뫡禥䜠浡⁥썢榠砠곃琠믡ₑ썶₠궺⁵桴뫡疧쐠욑ꎻ⁣档ꇆ⁩桮膻⁵왨溡吠硥獡倠歯牥嘠썩璪丠浡‬楨믡溇琠뫡榡琠써€潐敫⁲慧敭쐠쎑₣썬₠썭溴琠莻琠慨牴귃琠螻爠뫡璥쐠욑ꎻ⁣냆⁡桴귃档琠뫡榡嘠螻⁴慎⹭††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮慟歳∠ ††††††††††††††††摩∽湡⵳㌱∵ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭㸢 †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳產敳⵲浣⵴癡瑡㸢 †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢慶慴⵲慮敭昭潷摲•瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††猼慰瑳汹㵥∢ਾ††††††††††††††††††††††††⁈†††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獵牥挭瑭挭湯≴ਾ††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳產敳⵲浣⵴慮敭㸢 †††††††††††††††††††㰠瑳潲杮䠾湡慮⼼瑳潲杮ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼慰㹮 ††††††††††††††††††††††‭㤴琠써溡⁧牴냆믡掛††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††㰠楤㹶 †††††††††††††††††††䴠곃桮瀠ꎺ⁩썣溴⁧桮뫡溭琠믡掑쐠馻瀠써璡琠楲믡溃朠浡⁥潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡爠뫡璥渠慨桮‬档믡₉慳⁵′쑮涃쐠馻瀠閻戠뾺썶₠桮믡溯⁧杮냆믡榝琠慨楧⁡썶澠琠썲₲档ꇆ⁩釄ꏃ欠써採栠뫡溳‬鮻⁩釄믡₧趻⁩Ꞻ杮氠믡炛‮ꎺ㈠栠곃桮琠ꦻ⁣档ꇆ⁩潐敫⁲湯楬敮瘠ꃃ倠歯牥漠晦楬敮쐠膻⁵釄냆믡掣礠꫃⁵桴귃档‮†††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††††⼼楤㹶㰊搯癩ਾਊ††⼼楤㹶 †㰠楤⁶汣獡㵳挢浯敭瑮昭≢ਾ††††ℼⴭ㰠楤⁶汣獡㵳椢杭㸢椼杭猠捲∽浩条獥振浯敭瑮昭⹢灪≧㰾搯癩‾ⴭਾ††††猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮Ɽ猠‬摩
ൻ 瘠牡樠ⱳ映獪㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥳せ㭝਍†晩⠠⹤敧䕴敬敭瑮祂摉椨⥤
敲畴湲഻ 樠⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴⥳※獪椮⁤‽摩഻ 樠⹳牳⁣‽⼢振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴湥啟⽓摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸲∰഻ 映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥㰾猯牣灩㹴搼癩挠慬獳∽扦损浯敭瑮㸢਍††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮潴杮栭灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㘹栮浴≬漠摲牥扟㵹爢癥牥敳瑟浩≥搠瑡ⵡ畮灭獯獴∽∵搠瑡ⵡ潣潬獲档浥㵥氢杩瑨•楷瑤㵨ㄢ〰∥㰾搯癩ാ㰊搯癩‾†㰠搯癩ਾ⼼楤㹶㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮
੻††††⠤搢癩搮瑥楡獬琠扡敬⤢眮慲⡰㰢楤⁶汣獡㵳洧扯汩ⵥ慴汢❥㰾搯癩∾㬩 †素㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼祴敬ਾ††浀摥慩⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㔶硰
੻††††洮扯汩ⵥ慴汢⁥੻††††††癯牥汦睯›畡潴਻††††੽ †††⸠潭楢敬琭扡敬琠扡敬笠 †††††搠獩汰祡›慴汢㭥 †††††漠敶晲潬㩷猠牣汯㭬 †††††洠湩眭摩桴›〶瀰㭸 †††素 †素㰊猯祴敬㰾浩⁧牳㵣⼢桴湯ⵧ敫樮杰•楷瑤㵨〢•敨杩瑨∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨〠※敨杩瑨›㬰搠獩汰祡›潮敮∻爠汥∽潮潦汬睯•污㵴吢潨杮欠≥㸯††††††††††⼼楤㹶 †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢睥爭杩瑨挠汯氭ⵧ″潣⵬摭㌭㸢 †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡爭杩瑨㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢楬敤洭扯楬⁥楬歮漭瑵㸢 †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡爭杩瑨椭整慦扣潯⵫楬歮㸢 †††††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慮⵶楲桧⵴瑩浥礠畯畴敢氭湩浩≧ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汳摩ⵥ潭汢敩氠獩⵴敮⵷摡≤ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慮⵶楲桧⵴瑩浥渠睥挭浯敭瑮洭獯≴ਾ††††††瀼挠慬獳∽楴汴ⵥ慮≶㰾㹡썂榠瘠뾺⁴楬꫃畱湡⼼㹡⼼㹰 †††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴敮⵷楲桧≴ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敮⵷瑩浥爭杩瑨㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢杭㸢 †††††††㰠⁡牨晥∽瀯歯牥琭畯⵲潴湡琭灡瀭慨⵮ⴲ摮㠵㔱栮浴≬琠瑩敬∽潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧㈠•汣獡㵳栢癯牥椭杭㸢 †††††††††㰠浩⁧挠慬獳∽浩汧穡汹慯≤猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ港睥⽳癡⽡ㅳ〰ㅟ〰ㄯ㠰㤲㈳眷扥戱瑥眭潳⵰番ㅬⴵ㠱㄰㘸ㄴ〳㜱ㄭ㠵㤱㐹ㄵ⸷灪≧愠瑬∽潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧㈠•楴汴㵥倢歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ∲㸠 †††††††㰠愯ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯整瑮㸢 †††††††㰠㍨㰾⁡牨晥∽瀯歯牥琭畯⵲潴湡琭灡瀭慨⵮ⴲ摮㠵㔱栮浴≬琠瑩敬∽潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧㈠㸢潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧㈠⼼㹡⼼㍨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楬瑳瘭敩≷ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ祥≥愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††††††㰠灳湡㌾㘵′猼慰汣獡㵳栢摩敤⵮摭㸢왬ꎻ⁴數㱭猯慰㹮⼼灳湡ਾ††††††††††ℼⴭ㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦挭浯敭瑮⵳≯愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††††††㰠灳湡㈾㐳⼼灳湡‾ⴭਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢睥椭整⵭楲桧≴ਾ††††††搼癩挠慬獳∽浩≧ਾ††††††††愼栠敲㵦⼢潰敫⵲潴牵琭慯⵮慴⵰桰湡ㄭ渭㕤ㄸ⸴瑨汭•楴汴㵥倢歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ∱挠慬獳∽潨敶⵲浩≧ਾ††††††††††椼杭†汣獡㵳椢杭慬祺潬摡•牳㵣栢瑴㩰⼯楶瑥慮灭捯敫⹲慮潮敷⹢湶洯摥慩散瑮牥洯摥慩椯慭敧⽳㤶⼱敮獷愯慶猯〱弰〱⼰桰湡ㄭⴲ㔱㜷㌴ㄹ㌰樮杰•污㵴倢歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ∱琠瑩敬∽潐敫⁲潔牵吠썯溠吠뫡炭›桐뫡溧ㄠ•ਾ††††††††⼼㹡 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮湥≴ਾ††††††††格㸳愼栠敲㵦⼢潰敫⵲潴牵琭慯⵮慴⵰桰湡ㄭ渭㕤ㄸ⸴瑨汭•楴汴㵥倢歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ∱倾歯牥吠畯⁲潔ꃃ궺㩰倠Ꞻ㰱愯㰾栯㸳 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴楶睥㸢 †††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦攭敹•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯ਾ††††††††††猼慰㹮㜵㤹㰠灳湡挠慬獳∽楨摤湥洭≤氾냆믡璣砠浥⼼灳湡㰾猯慰㹮 †††††††††㰠ⴡ‭椼挠慬獳∽慦映ⵡ潣浭湥獴漭•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯ਾ††††††††††猼慰㹮㌲㰴猯慰㹮ⴠ㸭 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敮⵷瑩浥爭杩瑨㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢杭㸢 †††††††㰠⁡牨晥∽洯楡琭浡瀭潨杮挭捡⵨潰敫⵲畱⵩杮祵湥渭㕤㤷⸷瑨汭•楴汴㵥•慍⁩慔郄챡₀쑎첃溃Ⱨ洠믡璙瀠潨杮挠챡掁⁨潐敫⁲ꖺ⁴畑⁩李祵湥•汣獡㵳栢癯牥椭杭㸢 †††††††††㰠浩⁧挠慬獳∽浩汧穡汹慯≤猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ港睥⽳癡⽡ㅳ〰ㅟ〰㌯ⴹ桰湯ⵧ慣档瀭歯牥ㄭㄭ㈵㔰ㄷ㘲⸷灪≧愠瑬∽䴠楡吠浡쐠憐背丠菄菌杮‬馻⁴桰湯⁧慣臌档倠歯牥爠뫡璥儠極丠畧敹≮琠瑩敬∽䴠楡吠浡쐠憐背丠菄菌杮‬馻⁴桰湯⁧慣臌档倠歯牥爠뫡璥儠極丠畧敹≮㸠 †††††††㰠愯ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯整瑮㸢 †††††††㰠㍨㰾⁡牨晥∽洯楡琭浡瀭潨杮挭捡⵨潰敫⵲畱⵩杮祵湥渭㕤㤷⸷瑨汭•楴汴㵥•慍⁩慔郄챡₀쑎첃溃Ⱨ洠믡璙瀠潨杮挠챡掁⁨潐敫⁲ꖺ⁴畑⁩李祵湥㸢慍⁩慔郄챡₀쑎첃溃Ⱨ洠믡璙瀠潨杮挠챡掁⁨潐敫⁲ꖺ⁴畑⁩⸮㰮愯㰾栯㸳 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴楶睥㸢 †††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦攭敹•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯ਾ††††††††††猼慰㹮㠲㌴㰠灳湡挠慬獳∽楨摤湥洭≤氾냆믡璣砠浥⼼灳湡㰾猯慰㹮 †††††††††㰠ⴡ‭椼挠慬獳∽慦映ⵡ潣浭湥獴漭•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯ਾ††††††††††猼慰㹮㌲㰴猯慰㹮ⴠ㸭 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敮⵷瑩浥爭杩瑨㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢杭㸢 †††††††㰠⁡牨晥∽琯灯挭扬瀭歯牥瘭敩⵴慮⵭摮㜵㌸栮浴≬琠瑩敬∽潔⁰〱䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎ꆺ桫듃杮琠莻欠써溴⁧釄뫡溿•汣獡㵳栢癯牥椭杭㸢 †††††††††㰠浩⁧挠慬獳∽浩汧穡汹慯≤猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ港睥⽳癡⽡ㅳ〰ㅟ〰㈯ⴵ楢ⵡ㔱㔱㌲㌳㔲樮杰•污㵴吢灯ㄠ‰䱃⁂潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡戠뫡溡欠써溴⁧桴믡₃桫듃杮쐠뾺≮琠瑩敬∽潔⁰〱䌠䉌倠歯牥龻嘠螻⁴慎ꆺ桫듃杮琠莻欠써溴⁧釄뫡溿•ਾ††††††††⼼㹡 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮湥≴ਾ††††††††格㸳愼栠敲㵦⼢潴⵰汣ⵢ潰敫⵲楶瑥渭浡渭㕤㠷⸳瑨汭•楴汴㵥吢灯ㄠ‰䱃⁂潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡戠뫡溡欠써溴⁧桴믡₃桫듃杮쐠뾺≮吾灯ㄠ‰䱃⁂潐敫⁲믡₟楖믡璇丠浡戠뫡溡欠써溴⁧桴믡₃桫듃杮⸠⸮⼼㹡⼼㍨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楬瑳瘭敩≷ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ祥≥愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††††††㰠灳湡ㄾ㐰㤳㰠灳湡挠慬獳∽楨摤湥洭≤氾냆믡璣砠浥⼼灳湡㰾猯慰㹮 †††††††††㰠ⴡ‭椼挠慬獳∽慦映ⵡ潣浭湥獴漭•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯ਾ††††††††††猼慰㹮㌲㰴猯慰㹮ⴠ㸭 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敮⵷瑩浥爭杩瑨㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢杭㸢 †††††††㰠⁡牨晥∽焯極渭畧敹⵮桮ⵡ潶搭捩⵨獷灯洭楡⵮癥湥⵴摮㜵ㄸ栮浴≬琠瑩敬∽牔닃挠畨螻썣溹⁧桮ꃃ瘠듃쐠讻档圠体⁐慍湩䔠敶瑮ꃂ‭畑⁩李祵湥•汣獡㵳栢癯牥椭杭㸢 †††††††††㰠浩⁧挠慬獳∽浩汧穡汹慯≤猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ港睥⽳癡⽡ㅳ〰ㅟ〰焯極渭畧敹⵮㔱㐱㐴㜷㘷樮杰•污㵴吢썲₲档祵믡溇挠맃杮渠써₠썶₴釄믡掋⁨南偏䴠楡癅湥쉴ⶠ儠極丠畧敹≮琠瑩敬∽牔닃挠畨螻썣溹⁧桮ꃃ瘠듃쐠讻档圠体⁐慍湩䔠敶瑮ꃂ‭畑⁩李祵湥•ਾ††††††††⼼㹡 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮湥≴ਾ††††††††格㸳愼栠敲㵦⼢畱⵩杮祵湥渭慨瘭ⵯ楤档眭潳⵰慭湩攭敶瑮渭㕤㠷⸱瑨汭•楴汴㵥吢썲₲档祵믡溇挠맃杮渠써₠썶₴釄믡掋⁨南偏䴠楡癅湥쉴ⶠ儠極丠畧敹≮吾썲₲档祵믡溇挠맃杮渠써₠썶₴釄믡掋⁨南偏䴠楡癅湥쉴ⶠ儠極⸠⸮⼼㹡⼼㍨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楬瑳瘭敩≷ਾ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ祥≥愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††††††㰠灳湡㈾〲‴猼慰汣獡㵳栢摩敤⵮摭㸢왬ꎻ⁴數㱭猯慰㹮⼼灳湡ਾ††††††††††ℼⴭ㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦挭浯敭瑮⵳≯愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩 †††††††††㰠灳湡㈾㐳⼼灳湡‾ⴭਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ⼼楤㹶 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汳摩ⵥ潭汢敩戠湡敮⵲畱湡捧潡㸢 †††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††㰠搯癩ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳爢睯㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整⵲潣潣⵬浳㘭挠汯砭⵳㈱㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢杯≯ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽浩獧㸢 †††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽潐敫⁲楖믡璇丠浡㸢椼杭愠瑬∽潐敫⁲楖믡璇丠浡•牳㵣⼢敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ氯杯⽯潬潧潴ㄭ〵〹㐰㠹⸰湰≧㰾愯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥猭捯慩≬ਾ††††††††††愼栠敲㵦∢†楴汴㵥∢ਾ††††††††椼杭猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ洯湥⽵捩湯⽳㕳弰〵猯牣敥獮潨ㅴ㠶ㄵ㠱㤲ⴲ㘱㔸ㄱ㐸㠰瀮杮•楴汴㵥䘢湡慰敧㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬猭捯慩≬䘾湡慰敧⼼楤㹶 †††††㰠愯ਾ††††††††††愼栠敲㵦∢†楴汴㵥∢ਾ††††††††椼杭猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ洯湥⽵捩湯⽳㕳弰〵猯牣敥獮潨ㅴ㠶ㄵ㠱㔳ⴲ㘱㔸ㄱ㐸㈳瀮杮•楴汴㵥夢畯畴敢㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬猭捯慩≬夾畯畴敢⼼楤㹶 †††††㰠愯ਾ††††††††††愼栠敲㵦∢†楴汴㵥∢ਾ††††††††椼杭猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ洯湥⽵捩湯⽳㕳弰〵猯牣敥獮潨ㅴ㠶ㄵ㠱㤳ⴴ㘱㔸ㄱ㐸㜴瀮杮•楴汴㵥吢汥来慲≭ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ潳楣污㸢敔敬牧浡⼼楤㹶 †††††㰠愯ਾ††††††††††愼栠敲㵦∢†楴汴㵥∢ਾ††††††††椼杭猠捲∽瑨灴⼺瘯敩湴浡潰正牥渮湡睯扥瘮⽮敭楤捡湥整⽲敭楤⽡浩条獥㘯ㄹ洯湥⽵捩湯⽳㕳弰〵猯牣敥獮潨ㅴ㠶ㄵ㠱㤲ⴲ㘱㔸ㄱ㐸㔶瀮杮•楴汴㵥䜢潲灵㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬猭捯慩≬䜾潲灵⼼楤㹶 †††††㰠愯ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥挭汯挠汯猭⵭″潣⵬獸㘭㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瀢湡汥栭慥楤杮㸢 †††††㰠㉨吾畲⁹궺⁰桮湡㱨栯㸲 †††㰠搯癩ਾ††††甼㹬 †††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽∣牨晥∽•琠瑩敬∽㸢膻挠써溺⁧썴榴⼼㹡⼼楬ਾ††††††††氼㹩愼栠敲㵦⌢栢敲㵦∢†楴汴㵥∢䌾써溭⁨썳採⁨ꎺ궺㱴愯㰾氯㹩 †††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽∣牨晥∽•琠瑩敬∽㸢桃귃桮猠ꇃ档挠潯楫㱥愯㰾氯㹩 †††††㰠甯㹬 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥挭汯挠汯猭⵭″潣⵬獸㘭㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瀢湡汥栭慥楤杮㸢 †††††㰠㉨嘾믡₁楗楫潰敫㱲栯㸲 †††㰠搯癩ਾ††††甼㹬 †††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽∣牨晥∽•琠瑩敬∽㸢썃疢氠뫡採戠믡㲙愯㰾氯㹩 †††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽∣牨晥∽•琠瑩敬∽㸢楌꫃螻⼼㹡⼼楬ਾ††††††⼼汵ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶 †㰠ⴡ‭搼癩挠慬獳∽潣祰楲桧≴ਾ††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潣⵬杬ㄭ∲ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敬瑦㸢 †††††††††㰠㍨猠祴敬∽潦瑮猭祴敬›瑩污捩∻㰾⁡汣獡㵳搢捭ⵡ慢杤≥栠敲㵦⼢眯睷搮捭⹡潣⽭牐瑯捥楴湯匯慴畴⹳獡硰䤿㵄㥣㔶扡っ㘭昶ⴱ㐴㠷愭ㄴⵦ㔲敥愶换㈹㐴•楴汴㵥䐢䍍⹁潣牐瑯捥楴湯匠慴畴≳㰾浩⁧污㵴䐢䍍⹁潣牐瑯捥楴湯匠慴畴≳猠捲∽⼯浩条獥搮捭⹡潣⽭慂杤獥搯捭ⵡ慢杤ⵥㅷ〰㔭ㅸ〭⸴湰㽧䑉挽㘹愵换ⴰ㘶ㅦ㐭㜴ⴸ㑡昱㈭攵㙥扡㥣㐲∴⼠㰾愯‾猼牣灩⁴牳㵣⼢椯慭敧⹳浤慣挮浯䈯摡敧⽳䵄䅃慂杤䡥汥数⹲業⹮獪㸢㰠猯牣灩㹴⼼㍨ാ †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楲桧≴ਾ††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †㰠搯癩‾ⴭਾ⼼楤㹶††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽琯敨敭⽳湩牴摯捵⽥㍷楮㜵⼱獪洯楡⹮獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽琯敨敭⽳湩牴摯捵⽥㍷楮㜵⼱獪洯湥彵慢⹲獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢獪眯扥渳慨⹴業⹮獪瘿ㄽㄮ㈮㠮㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ⨯ℼ䍛䅄䅔⩛ਯ兪敵祲搨捯浵湥⥴漮⡮猧扵業❴‬⸧敳牡档潦浲Ⱗ映湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††††††††瘠牡猠⁶‽兪敵祲琨楨⥳昮湩⡤⸧湩異却慥捲❨⸩慶⡬㬩਍††††††††††††††††††††晩⠠癳㴠‽✧簠⁼癳氮湥瑧⁨‼⤲笠਍††††††††††††††††††††††污牥⡴吧믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺桫듃杮쐠쎑溺⹧吠믡₫桫돃⁡桰뫡榣挠돃쌠璭渠ꖺ⁴′썫₽놻✮㬩਍††††††††††††††††††††††敲畴湲映污敳഻ †††††††††††††††††††素਍††††††††††††††††††⥽഻ †††††††††††††††††椠⡦兪敵祲✨献慥捲扨硯⸠敳牡档敓敬瑣漠瑰潩㩮敳敬瑣摥⤧瘮污⤨笩਍††††††††††††††††††††††慶⁲慣整潧祲潢⁸‽兪敵祲✨献慥捲扨硯⸠敳牡档敓敬瑣⤧挮潬敳瑳✨献慥捲⵨慣整潧祲猭汥捥❴㬩਍††††††††††††††††††††††晩挨瑡来牯批硯笩਍††††††††††††††††††††††††慣整潧祲潢⹸楦摮✨献慥捲⵨慣整潧祲琭硥❴⸩整瑸挨瑡来牯批硯昮湩⡤⸧敳牡档敓敬瑣漠瑰潩㩮敳敬瑣摥⤧琮硥⡴⤩഻ †††††††††††††††††††††素਍††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††⁽†ഠ †††††††††††††††††樠畑牥⡹⸧敳牡档潢⁸献慥捲卨汥捥❴⸩湯✨档湡敧Ⱗ映湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††††††††樠畑牥⡹桴獩⸩汣獯獥⡴⸧敳牡档挭瑡来牯⵹敳敬瑣⤧昮湩⡤⸧敳牡档挭瑡来牯⵹整瑸⤧琮硥⡴兪敵祲琨楨⥳昮湩⡤漧瑰潩㩮敳敬瑣摥⤧琮硥⡴⤩഻ †††††††††††††††††素㬩਍††††††††††††††††††樊畑牥⡹畦据楴湯␨
੻兪敵祲搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮笩猠瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⤨⑻∨潢祤⤢愮灰湥⡤㰢浩⁧瑳汹㵥≜楤灳慬㩹渠湯㭥眠瑩㩨〠硰※敨杩瑨›瀰㭸≜爠汥尽渢景汯潬屷•牳㵣≜港睥⽳敮獷瘯敩敷⽤摩㔯㤷⼶楴敭ㄯ㠶〶㐶㔸⼳敫⽹愵慤ㅢ㜱攵戸㐶挰挶昹ㄸ㥤㍡慦㡡敡≜⼠∾㬩ⱽ〳⤰紻਩兪敵祲✨爣獥瑥挭灡㔭㤷✶⸩晡整⡲㰢⁡摩尽爢獥瑥挭灡㔭㤷弶畢瑴湯≜栠敲㵦≜⽜敮獷⽜敮獷⽜慣瑰档屡爯晥敲桳⽜就㸢椼挠慬獳尽椢潣椠潣爭晥敲瑳≜㰾⽜㹩尼愯∾㬩਍兪敵祲搨捯浵湥⥴漮⡮挧楬正Ⱗ✠爣獥瑥挭灡㔭㤷弶畢瑴湯Ⱗ映湵瑣潩⡮笩਍樉畑牥⹹橡硡笨਍उ牵㩬∠⽜敮獷⽜敮獷⽜慣瑰档屡爯晥敲桳⽜∱ബऊ搉瑡呡灹㩥✠獪湯Ⱗ਍उ慣档㩥映污敳ബऊ猉捵散獳›畦据楴湯搨瑡⥡笠਍उ樉畑牥⡹⌧敲敳⵴慣⵰㜵㘹⤧愮瑴⡲猧捲Ⱗ搠瑡孡甧汲崧㬩਍उ樉畑牥⡹戧摯❹⸩慤慴✨慣瑰档⹡慨桳Ⱗ嬠慤慴❛慨桳✱ⱝ搠瑡孡栧獡㉨崧⥝഻ऊ紉਍紉㬩਍爉瑥牵慦獬㭥਍⥽഻ਊ兪敵祲✨潢祤⤧漮⡮挧楬正Ⱗ⌧瑢⵮潰瑳挭浯敭瑮㜵㘹Ⱗ畦据楴湯⤨橻畑牥⹹橡硡笨琧灹❥✺佐呓Ⱗ搧瑡❡␺✨眣摩敧⵴潣浭湥⵴潦浲㜵㘹⤧献牥慩楬敺⤨✬畳捣獥❳昺湵瑣潩⡮慤慴笩 ††††††††††††††慶⁲慤慴扣㴠䨠体⹎慰獲⡥慤慴㬩 ††††††††††††††晩搨瑡捡⹢潣敤㴠‽〲⤰੻††††††††††††††††␠✨挣湯整瑮戭潬正㜵㘹⤧瀮敲数摮搨瑡捡⹢瑨汭㬩 ††††††††††††††††⠤⌧楷杤瑥挭浯敭瑮昭牯㕭㤷✶⸩牴杩敧⡲爧獥瑥⤧昮湩⡤⸧牥潲䵲獥慳敧⤧栮摩⡥㬩੽उउउ 攠獬⁥晩搨瑡捡⹢牥潲獲笩 ††††††††††††††††慰獲䩥潳䕮牲牯⡳慤慴扣攮牲牯ⱳ␠✨眣摩敧⵴潣浭湥⵴潦浲㜵㘹⤧㬩੽†††††††††††††††ⱽ甧汲㨧⼧捥湯浯⽹潣浭湥剴瑡湩呧浥⽰潣浭湥却扵業❴✬慣档❥昺污敳⥽爻瑥牵慦獬㭥⥽਻兪敵祲✨眣摩敧⵴潣浭湥⵴潦浲㜵㘹⤧礮楩捡楴敶潦浲笨愧瑴楲畢整❳嬺❻摩㨧䌧浯敭瑮损湯整瑮Ⱗ椧灮瑵䑉㨧䌧浯敭瑮损湯整瑮Ⱗ攧牲牯䑉㨧䌧浯敭瑮损湯整瑮敟彭Ⱗ洧摯汥㨧䌧浯敭瑮Ⱗ渧浡❥✺潣瑮湥❴✬湥扡敬橁硡慖楬慤楴湯㨧慦獬ⱥ挧楬湥噴污摩瑡潩❮昺湵瑣潩⡮慶畬ⱥ洠獥慳敧ⱳ愠瑴楲畢整
੻਍晩樨畑牥⹹牴浩瘨污敵㴩✽⤧笠਍洉獥慳敧⹳異桳∨屎ㅵ摥椹搠湵⁧桫畜〰㑦杮尠ふㄱ就ふ戱尰ㅵ敥挳瀠屨ふ攰瀹爠畜攱㝤杮∮㬩਍ൽਊ਍晩樨畑牥⹹牴浩瘨污敵℩✽⤧笠਍ഉ椊⡦慶畬⹥敬杮桴ㄾ〰⤰笠਍洉獥慳敧⹳異桳∨屎ㅵ摥椹搠湵⁧畱畜〰ㅥ搠畜〰づ⁩琨畜攱ㅤ⁩畜㄰ㄱ⁡屬ふ攰‰〱〰欠畜〰摥琠畜攱ㅦ⸩⤢഻紊਍਍ൽਊ਍晩樨畑牥⹹牴浩瘨污敵℩✽⤧笠਍ഉ椊⡦慶畬⹥敬杮桴㈼⤰笠਍洉獥慳敧⹳異桳∨屎ㅵ摥椹搠湵⁧畱畜〰ㅥ渠屧ㅵ慥湦⠠屴ㅵ摥椱琠楨畜攱㍣⁵屬ふ攰‰〲欠畜〰摥琠畜攱ㅦ⸩⤢഻紊਍਍ൽਊ絽第椧❤✺潃浭湥彴扯敪瑣楟❤✬湩異䥴❄✺潃浭湥彴扯敪瑣楟❤✬牥潲䥲❄✺潃浭湥彴扯敪瑣楟彤浥❟✬潭敤❬✺潃浭湥❴✬慮敭㨧漧橢捥彴摩Ⱗ攧慮汢䅥慪噸污摩瑡潩❮昺污敳✬汣敩瑮慖楬慤楴湯㨧畦据楴湯瘨污敵‬敭獳条獥‬瑡牴扩瑵⥥笠ഊ椊⡦兪敵祲琮楲⡭慶畬⥥㴽✧
ൻऊ敭獳条獥瀮獵⡨尢ふㄱ尰ㅵ摥椱琠畜㄰ぢ畜攱㍥杮欠屨ふ昰渴⁧畜㄰ㄱ畜㄰ぢ畜攱㍥⁣桰畜〰㥥⁰屲ㅵ摥渷⹧⤢഻紊਍紊ⱽ❻摩㨧䌧浯敭瑮瑟灹❥✬湩異䥴❄✺潃浭湥彴祴数Ⱗ攧牲牯䑉㨧䌧浯敭瑮瑟灹彥浥❟✬潭敤❬✺潃浭湥❴✬慮敭㨧琧灹❥✬湥扡敬橁硡慖楬慤楴湯㨧慦獬ⱥ挧楬湥噴污摩瑡潩❮昺湵瑣潩⡮慶畬ⱥ洠獥慳敧ⱳ愠瑴楲畢整
੻਍晩樨畑牥⹹牴浩瘨污敵℩✽⤧笠਍ഉ椊⡦瘡污敵洮瑡档⼨属⩳⭛崭尿⭤獜␪⤯
ൻऊ敭獳条獥瀮獵⡨吢灹⁥桰畜攱㍡⁩屬ふ攰‰屳ㅵ摥‱杮祵畜〰慥⹮⤢഻紊਍਍ൽਊ絽第椧❤✺潃浭湥彴慮敭Ⱗ椧灮瑵䑉㨧䌧浯敭瑮湟浡❥✬牥潲䥲❄✺潃浭湥彴慮敭敟彭Ⱗ洧摯汥㨧䌧浯敭瑮Ⱗ渧浡❥✺慮敭Ⱗ攧慮汢䅥慪噸污摩瑡潩❮昺污敳✬汣敩瑮慖楬慤楴湯㨧畦据楴湯瘨污敵‬敭獳条獥‬瑡牴扩瑵⥥笠ഊ椊⡦兪敵祲琮楲⡭慶畬⥥㴽✧
ൻऊ敭獳条獥瀮獵⡨䠢畜攱摣吠畜〰慥桫畜〰㑦杮尠ふㄱ就ふ戱尰ㅵ敥挳瀠屨ふ攰瀹爠畜攱㝤杮∮㬩਍ൽਊ絽第椧❤✺潃浭湥彴浥楡彬桰湯❥✬湩異䥴❄✺潃浭湥彴浥楡彬桰湯❥✬牥潲䥲❄✺潃浭湥彴浥楡彬桰湯彥浥❟✬潭敤❬✺潃浭湥❴✬慮敭㨧攧慭汩灟潨敮Ⱗ攧慮汢䅥慪噸污摩瑡潩❮昺污敳✬汣敩瑮慖楬慤楴湯㨧畦据楴湯瘨污敵‬敭獳条獥‬瑡牴扩瑵⥥笠ഊ椊⡦兪敵祲琮楲⡭慶畬⥥㴽✧
ൻऊ敭獳条獥瀮獵⡨䔢慭汩⽜屓ふㄱ吰欠屨ふ昰渴⁧畜㄰ㄱ畜㄰ぢ畜攱㍥⁣桰畜〰㥥⁰屲ㅵ摥渷⹧⤢഻紊਍ഊ椊⡦兪敵祲琮楲⡭慶畬⥥㴡✧
ൻऊ਍晩瘨污敵氮湥瑧㹨〱⤰笠਍洉獥慳敧⹳異桳∨浅楡屬匯畜㄰〱⁔畱畜〰ㅥ搠畜〰づ⁩琨畜攱ㅤ⁩畜㄰ㄱ⁡屬ふ攰‰〱‰屫ふ攰⁤屴ㅵ晥⤱∮㬩਍ൽഊ紊਍紊ⱽ❻摩㨧䌧浯敭瑮癟牥晩䍹摯❥✬湩異䥴❄✺潃浭湥彴敶楲祦潃敤Ⱗ攧牲牯䑉㨧䌧浯敭瑮癟牥晩䍹摯彥浥❟✬潭敤❬✺潃浭湥❴✬慮敭㨧瘧牥晩䍹摯❥✬湥扡敬橁硡慖楬慤楴湯㨧慦獬ⱥ挧楬湥噴污摩瑡潩❮昺湵瑣潩⡮慶畬ⱥ洠獥慳敧ⱳ愠瑴楲畢整
੻਍慶⁲慨桳㴠樠畑牥⡹戧摯❹⸩慤慴✨慣瑰档⹡慨桳⤧഻椊⁦栨獡⁨㴽渠汵⥬਍栉獡⁨‽㜴㬵਍汥敳਍栉獡⁨‽慨桳ㅛ㭝਍潦⡲慶⁲㵩慶畬⹥敬杮桴ㄭ‬㵨㬰椠㸠‽㬰ⴠ椭
⭨瘽污敵琮䱯睯牥慃敳⤨挮慨䍲摯䅥⡴⥩഻椊⡦⁨㴡栠獡⥨笠਍洉獥慳敧⹳異桳∨屍ふ攰″屸ふ攰挱渠屨ㅵ慥湤欠屨ふ昰渴⁧档畜〰摥桮砠畜〰ㅥ≣㬩਍ൽਊ絽ⱝ攧牲牯獃❳✺牥潲❲⥽਻ਠ⠤潤畣敭瑮⸩湯✨汣捩❫‬⸧桳睯愭汬挭瑭琭瑯污Ⱗ映湵瑣潩⤨笠 †††††瘠牡挠浯敭瑮楟⁤‽⠤桴獩⸩瑡牴✨桳睯愭獮⤧਻††††††⠤⌧潣⵭‧‫潣浭湥彴摩⬠✠⸠楨摤湥牟灥祬损❭⸩敲潭敶汃獡⡳栧摩敤彮敲汰役浣⤧਻††††††⠤桴獩⸩楨敤⤨਻††††⥽਻兪敵祲搨捯浵湥⥴漮⡮挧楬正Ⱗ✠献潨⵷敲⵰潦浲Ⱗ映湵瑣潩⡮笩 ⠤桴獩⸩楨敤⤨਻瘠牡挠浯敭瑮楟⁤‽⠤桴獩⸩瑡牴✨慤慴椭❤㬩 †††␠愮慪⡸੻††††††牵㩬✠支潣潮祭振浯敭瑮慒楴杮敔灭爯湥敤䅲獮敷䙲牯❭ਬ††††††慤慴祔数›樧潳❮ਬ††††††祴数›倧协❔ਬ††††††慤慴›≻潣浭湥彴摩㨢挠浯敭瑮楟絤ਬ††††††敢潦敲敓摮›畦据楴湯⠠桸⥲笠 †††††素ਬ††††††畳捣獥㩳映湵瑣潩搨瑡⥡笠 †††††††椠⁦搨瑡⹡潣敤㴠㴽㈠〰
੻††††††††††⠤⸧潣浭湥⵴潢⁸爮灥祬挭浯湥⵴‧‫潣浭湥彴摩⸩瑨汭搨瑡⹡瑨汭⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ✠汢捯❫㬩 †††††††††␠✨挣浯敭瑮昭牯❭⸩牴杩敧⡲爧獥瑥⤧昮湩⡤⸧牥潲䵲獥慳敧⤧栮摩⡥㬩 †††††††素攠獬⁥੻††††††††††晩⠠慤慴攮牲牯⥳笠 †††††††††††瀠牡敳獊湯牅潲獲搨瑡⹡牥潲獲‬捡晴牯⥭਻††††††††††੽††††††††੽††††††੽††††⥽਻††⥽紊㬩⼊崪㹝⼪㰊猯牣灩㹴㰊戯摯㹹ਊ⼼瑨汭�